Stäng

Smittskydd

Smittskydd är ett samlingsbegrepp för åtgärder som ska skydda mot smittspridning. Flera olika områden regleras av olika smittskyddsrelger. Här hittar ni information om några av dem.

en tupp som går omkring

Legionella

Legionella är en bakterie som trivs i vatten. Den förökar sig främst i temperaturer mellan 20-45 grader. Bakterien är naturligt förekommande i både jord och vatten. Det gör att den ofta återfinns i våra vattenledningar om de inte håller rekommenderad temperatur. Framledningstemeperaturen till tappstället (kranen eller duschen) ska vara minst 50 grader. Temperaturen i varmvattenberedaren ska vara högre, minst 60 grader.

Sjukdom

Legionellabakterien kan orsaka Ponticafeber som ger influensaliknande symptom. Det är vanligen tidigare friska personer som drabbas av denna sjukdom. Legionellabakterien kan även orsaka Legionärssjuka som är en typ av lunginflammation. De flesta som drabbas av Legionärssjuka har bakomliggande sjukdomar. Dödligheten är enligt Folkhälsomyndigheten 5-20% vid Legionärssjuka.

Smittspårning

När någon konstaterats smittad med Legionella kommer smittskyddet i den regionen att inleda en smittspårning. Sjukvården kommer att ta prover på den drabbade samt kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. De får i sin tur ta prover vid det som misstänks vara smittkällan. Är miljökontorets prov positivt analyseras Legionellans DNA för kunna jämföra med den drabbades och på så sätt säkerställa att det var därifrån smittan kom. Smittskyddsarbetet regleras i smittskyddslagstifningen.

Mer information

Mer information om Legionella hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kyltorn

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken.

Risk för Legionella

Det finns fall där utbrott av Legionella har kunnat knytas till kyltorn. Kylvattnet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av Legionella-bakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår.

Anmälningsplikt

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använda ett kyltorn. Om du redan har anmält ett kyltorn behöver du inte anmäla samma kyltorn igen. Du behöver inte heller anmäla kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en skriftlig egenkontroll.

Övergångsbestämmelser

  • Bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om kyltorn som uppförs eller används efter utgången av juli 2024.
  • Den som före ikraftträdandet har påbörjat uppförandet eller användandet av ett kyltorn som ska anmälas enligt 38 a § får dock fortsätta uppförandet eller användandet till utgången av 2024. Därefter får uppförandet eller användandet fortsätta endast om det har anmälts.

Om bestämmelserna om anmälan inte följs ska myndigheten fatta beslut om sanktionsavgift om 5000kr.

Mer information

Anmälan i Skurups kommun ska göras till Myndighetsenheten miljö senast 6 veckor innan du uppför eller använder kyltornet. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Uppgifter om verksamhetsutövaren
Uppgifter om verksamhetsutövaren
Kontaktperson
Om annan än verksamhetsutövaren
Kontaktperson

Glöm inte att ange referens

Med kyltornet markerat

För kyltornet

Ska minst omfatta obligatoriska uppgifter enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Andra uppgifter om er anläggning.

Svinpest

Sverige hade under hösten år 2023 sitt första utbrott av Afrikansk Svinpest. Jordbruksverket informerar att afrikansk svinpest finns i flera länder inom och utanför Europa. Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djurslag. Däremot kan människor och andra djur sprida smittan vidare.

Afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vår livsmedelsförsörjning. Vi människor kan bland annat sprida sjukdomen vidare via mat. Därför är det mycket viktigt att vara noggrann med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar kan bära på virus.

Du kan inte se på kött om det är smittat eller inte. Hantera därför allt griskött på ett sätt som säkerställer att andra djur inte kan komma åt det.

Mer information

Mer information finna på jordbruksverkets webbplats.

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en virussjukdom som sprids mellan fåglar. Smittspridningen är som störst när fåglar flyttar men säsongen har förlängts till nästan hela året. Sjukdomen är mycket smittsam och kan slå ut hela besättningar med tamfåglar. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för bestämmelser och restriktioner kring fågelinfluensa.

Skåne, och även Skurup, har varit hårt drabbade av fågelinfluensa de senaste åren.

Vad gäller?

För att få reda på vilka restriktioner som gäller där just du bor just nu, besök jordbruksverkets hemsida. Restriktionerna gäller inte bara de som har kommersiella verksamheter utan gäller även den lilla hobbybesättningen.

Viktigt att veta

 

Om du hittar ett dött djur är det bra att kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt. De kan vara intresserade av att ta prover eller obducera avlidna djur för att undersöka smitttryck av olika sjukdomar.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, insdag och torsdag kl. 9.30-12.00
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: