Stäng

Mobbning, trygghet och säkerhet

Så arbetar vi för att skapa en trygg förskola och skola.

Enligt Skollagen kap 6, 3§ så får kränkande behandling, mobbning och diskriminering inte förekomma i förskolor eller skolor. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering respektive kränkande behandling regleras i diskrimineringslagen och skollagen.

Så arbetar vi för en trygg förskola och skola

Alla förskolor och skolor arbetar förebyggande för att ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller diskriminering. För att kunna arbeta förebyggande kartlägger alla verksamheterna sitt arbete genom till exempel:

  • Enkäter
  • Samtal med barn eller elever och personal
  • Trygghetsvandringar
  • Dokumentation från fall av kränkande behandling

Varje år formulerar alla enheter mål och åtgärder i en plan mot kränkande behandling. Planen fungerar som ett stöd och en dokumentation över det förebyggande arbetet. Det är viktigt att all personal och även barn, elever och deras vårdnadshavare känner till planen.

Kränkningar

Kränkande behandling är ”ett uppträdande” som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Kränkande behandling i skollagens mening kan utföras av en eller flera personer och även riktas mot en eller flera personer. Ett barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för kränkande behandling av personal eller av ett eller flera andra barn eller elever. Om ett barn/elev känner sig utsatt av personal ska kontakt tas med ledningen på förskolan eller skolan och hanteras utifrån kommunens klagomålshantering.

Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. De kan vara synliga och handfasta eller dolda och subtila. Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma digitalt, till exempel på sociala medier.

Bedömningen av vad som är kränkande behandling behöver alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Begreppet mobbning finns inte i skollagen. En vanlig användning av ordet är om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen. Kränkande behandling kan vara något som bara händer en gång. Kränkande behandling är alltså ett bredare begrepp, som kan innefatta mobbning men även andra kränkande beteenden.

Tips

Om du känner dig utsatt prata med en vuxen du känner dig trygg med. Det kan vara en förälder, lärare, skolsköterska, kurator eller ett äldre syskon.

Kontakt

Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: