Stäng

Alkohol

Här kan du få information om serveringstillstånd för alkohol och vad som gäller för dig som önskar servera alkohol i Skurups kommun.

Champagneglas uppställda på brickor.

Servering

För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som säljs till självkostnadspris, ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal upphör också tillståndet att gälla.

Slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg. En förteckning över det slutna sällskapet ska finnas till hands vid evenemanget. Lokalen får inte vara öppen för nya gäster under tillställningen. Om personkretsen inte är begränsad anses det som servering till allmänheten. Servering till slutet sällskap kräver i regel ett tillfälligt serveringstillstånd.

Det tillfälliga serveringstillståndet innebär att du får servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot någon form av betalning.

När behöver du inte serveringstillstånd?

Du behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda

 1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Exempel på när du inte behöver något serveringstillstånd kan vara en privat bröllopsfest eller ett 50-årskalas.

Riktlinjer och krav

Varje kommun ska enligt lag ha riktlinjer som visar hur kommunen tillämpar regler om alkoholservering. Det finns ingen generell rätt att få serveringstillstånd utan du kan exempelvis vägras om serveringen befaras störa omgivningen.

Personlig lämplighet

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du har dokumenterade kunskaper i alkohollagen. Om du har varit inblandad i konkurs kommer det att göras en särskild prövning.

Lagad mat

Det finns enligt lag ett krav på att tillredd mat ska serveras under hela tiden som du serverar alkohol. När du serverar alkohol till allmänheten ska din restaurang dessutom ha ett kök för allsidig matlagning. Det innebär att du ska kunna tillaga förrätter, huvudrätter och desserter med varierat innehåll. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar.

För att få servera mat måste din livsmedelsverksamhet vara registrerad hos Myndighetsenheten.

Hög brandsäkerhet

Serveringsstället ska vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta räddningstjänsten i kommunen för att få reda på mer om brandsäkerhet.

Serveringstid

Normaltiden för alkoholservering i restauranger i Skurups kommun är från klockan 11:00 till klockan 01:00. Du kan ansöka om utökad serveringstid. Tillstånd beviljas som längst till klockan 03:00.

Ansökan

Du gör din ansökan hos den kommun där restaurangen finns. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Ansökan kan avse tillstånd att servera alkohol tills vidare, ett så kallat stadigvarande tillstånd, eller tillfälligt. I Skurups kommun ansöker du enklast via vår e-tjänst. Saknar du möjlighet att använda e-tjänsten kan du beställa en blankett som skickas med post. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. Avgiften består av en timavgift som debiteras efter faktiskt nedlagd handläggningstid.

Vilka krav behöver man uppfylla?

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa kunskaper i alkohollagen i ett kunskapsprov.

Du som sökande är ansvarig för att visa din lämplighet, dels genom att lämna in alla uppgifter som begärs, dels genom att all inlämnad fakta stämmer. Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen, till exempel en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Om det finns uppgifter som gör dig olämplig går dessa normalt inte att rätta till under tiden som du ansöker.

Utredning i samband med ansökan

Remissvar från andra myndigheter kan ibland försvåra möjligheten till att få serveringstillstånd. Det kan handla om tidigare skatteskulder eller begångna brott. Först när alla begärda handlingar har kommit in till tillståndsenheten kan utredningen komma i gång. Hur lång utredningstiden blir påverkas av hur komplett ansökan är. Kompletteringar kan också behöva göras under utredningens gång.

Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Vi behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver uppvisa eller styrka hur finansieringen av verksamheten har gått till.

Som exempel kan nämnas:

 • om det är lån från en bank krävs lånehandling
 • för egna sparade medel krävs kontoutdrag
 • för gåva vill vi se både givarens och mottagarens kontoutdrag
 • vid försäljning av värdepapper krävs värdepappersutdrag
 • finns avtal med ett bryggeri vill vi se avtalet
 • för lån från privatperson vill vi se både långivarens och mottagarens kontoutdrag
 • om bolaget ingår i en koncern bifogas en skiss över organisationen så att ägarförhållandena framgår
 • årsredovisning om det avser koncernbidrag från både det givande och mottagande bolaget.

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska göra ett prov för att visa att du har de kunskaper som krävs om alkohollagen. När din ansökan har kommit in till Myndighetsenheten bestämmer du och din handläggare tid för provet. Om du inte kan komma på överenskommen tid måste du meddela detta, annars tar vi ut en avgift.

Förberedelser

Vi rekommenderar att du läser följande innan du gör provet:

 • Alkohollag (2010:1622)
 • Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag
 • Betänkande från riksdagens socialutskott 2010/11:SoU4 En ny alkohollag

Tips! Du kan hoppa över kapitlen om teknisk sprit. Det blir inga frågor om detta på kunskapsprovet.

Om du är osäker på om du har tillräckliga kunskaper för att klara ett kunskapsprov rekommenderar vi att du går en utbildning. Tillståndsenheten har inga sådana utbildningar utan du måste vända dig till särskilda utbildare.

Resultat

Du får ditt provresultat direkt efter provet. Om du blir godkänd får du ett intyg som bevis på detta och som är giltigt upp till 5 år från provdatumet.

Om du inte klarar provet på tre försök måste du lämna in en ny ansökan om serveringstillstånd och betala en ny avgift.

Anmäl ändring

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn, adress eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla detta i god tid till Myndighetsenheten. Du gör enklas anmälan om ändrad verksamhet i vår e-tjänst.

Det här ska du anmäla:

 • Ändrad verksamhetsinriktning: om verksamhetens inriktning ändras från att till exempel vara en renodlad matrestaurang till en restaurang med dans.
 • Ombyggnad av serveringslokal: om du gör en förändring av serveringslokalen.
 • Ändring av firmanamn och postadress: om uppgifter ändras, till exempel namn, adress eller ändring av namn på serveringsstället.
 • Personer med betydande inflytande: ändringar i ägandeförhållanden, styrelse eller byte av driftsansvarig.
 • När verksamheten upphör: När en verksamhet upphör ska du dessutom lämna in en restaurangrapport till tillståndsenheten senast 14 dagar efter det att verksamheten har upphört.

Ta gärna kontakt med Myndighetsenheten om du är osäker på vad du behöver anmäla.

Restaurangrapport

Du som har ett serveringstillstånd ska lämna en restaurangrapport varje år. Uppgifterna i rapporten ska gälla perioden januari-december för året som gått.

En blankett skickas ut till dig i januari. Rapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Du kan själv skicka in din blankett elektroniskt direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. Titta i det övre högra hörnet på din restaurangrapport för att se inloggningsuppgifterna.

Marknadsföring

I alkohollagen finns det regler för hur man får och inte får marknadsföra alkohol på serveringsställen. Du kan läsa vilka regler som gäller i alkohollagens kapitel 7.

Reglerna om marknadsföring i korthet

När du marknadsför alkoholdrycker och vänder dig till konsumenter ska du vara särskilt måttfull:

 • Det är förbjudet med marknadsföringsåtgärder som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar människor att dricka alkohol.
 • Marknadsföringen får inte rikta sig till barn och ungdomar, och inte heller på något sätt beskriva eller handla om barn och unga.
 • Det ska framgå tydligt att du även säljer alkoholfria drycker och mat.

Kommunen och konsumentverket delar på ansvaret

Konsumentverket och kommunen delar på tillsynsansvaret, det vill säga de kontrollerar att reglerna följs ute på serveringsställena. Kommunens del i det här ansvaret är att se till att företagen sköter sin marknadsföring av alkohol på rätt sätt, till exempel vid reklam i fönster, på markiser och så vidare.

Om företaget bryter mot marknadsföringsreglerna på serveringsställen är det kommunens myndighetsenhet som ingriper. Kommunen kan också bestämma särskilda villkor för att företaget ska kunna få behålla sitt serveringstillstånd. I allvarliga fall kan serveringstillståndet återkallas.

Tillsyn

Myndighetsenheten gör tillsyn i lokaler där det finns tillstånd att servera alkohol. Målet med tillsynen är att skapa en sund och trivsam krogmiljö.

Hur tillsynen går till bestäms i en tillsynsplan som myndighetsenheten uppdaterar en gång per år.

Detta ingår i tillsynen

 • service till dig som krögare
 • rådgivning
 • utbildning i ansvarsfull alkoholservering
 • administration
 • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • nämndspolitikernas arbete
 • internutbildning

Rapport

Myndighetsenheten skickar ut ett brev efter genomförd tillsyn. En anmärkning i tillsynsprotokollet betyder inte att det i juridisk mening blir en anmärkning (erinran, varning, återkallelse). Tillståndsenheten kan bedöma att inte gå vidare, eller bara följa upp med en ny tillsyn, för att vi förutsätter att serveringsstället rättar till det felaktiga.

Avgift

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för tillsynen. I Skurups kommun håller taxan på att ses över. Förslaget som ligger uppe för beslut i november innebär att tillsynen debiteras efter faktiskt nedlagd handläggningstid istället för med en fast och en rörlig del som idag. Kontakta Myndighetsenheten för aktuell taxa.

Viktigt att veta

 

Det tar tid att handlägga en ansökan om serveringstillstånd då det är många remisser som ska skickas till andra myndigheter. Skicka in din ansökan senast två månader innan du planerar att starta din servering.

Kontakta Myndighetsenhetens alkohol och tobakshandläggare

Observera att handläggaren arbetar 50% varför vi rekommenderar kontakt via mejl i första hand.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: