Stäng

Att bli äldre i Skurup

Om du har frågor eller vill göra en ansökan/anmälan om behov av hjälp i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annat boende är du välkommen att kontakta biståndsbedömarna.

Biståndshandläggare

Om du har frågor eller vill göra en ansökan/anmälan om behov av hjälp i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annat boende är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Vet du inte vilket område du tillhör ring Skurups kommuns växel på telefon 0411-53 60 00 så kopplar de dig till just din biståndshandläggare.

Överklagan av biståndsbeslut

Besvärshänvisning, hur du överklagar

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta.
I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

  • Överklagandet ska innehålla:
    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad.
  • Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
  • Vilket beslut som överklagas.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet.

Skicka din skrivelse till:

Skurups kommun
Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg
274 80 SKURUP

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till:

Förvaltningsrätten i Skåne län
Box 4522
203 20 MALMÖ

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som meddelat beslutet eller kontakta kommunens växel tel. 0411-53 60 00.

Biståndshandläggare Område Norr

Paula Greij

Biståndsbedömare Område Söder

Kim Niia

Biståndsbedömare Område Öster

Rebecca Eriksson

Planerare

Peter Lindström

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: