Stäng

Fukt och mögel

Vanligtvis uppstår mögelproblem i samband med fuktintrång inomhus. Mögel kan medföra risker för hälsan, särskilt när det handlar om andningsbesvär.

Svartmögel i ett hörn av vita väggar.

Fukt inomhus

Förhöjd mängd fukt inomhus kan ha många orsaker. Det kan röra sig om brister i byggnadens konstruktion som gör att fukt kan tränga in utifrån eller att fukt innifrån tränger in i konstruktionen. Det kan också röra sig om fukt som uppstår av mänskliga aktiviteter som inte ventileras ut på ett bra sätt.

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattan eller tapeten, eller att färg flagnar och lossnar.

Mögel

I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mikroorganismer, till exempel mögelsvamp, som varierar med årstiden. Det damm och smuts som normalt finns i de flesta inomhusmiljöer utgör tillräcklig näring och ger förutsättningar för mikroorganismer att växa till om fukthalten ökar. Vid tecken på mögel ska du kontakta din hyresvärd. Får du inte hjälp där kan du kontakta myndighetsenheten.

Ofta syns mögel i olika typer av mjukfog i kök och badrum. Det behöver inte indikera att man har ett större fuktproblem. I mjukfogen finns ett medel som hindrar mögeltillväxt men medlet varar ofta bara i 2-5 år beroende på märke. Fogen bör bytas när mögel blir synligt.

Kunskapsläget

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Barn löper en ökad risk att drabbas av astma om de lever i bostäder med fuktskador.

Idag finns otillräcklig kunskap om vilka ämnen som orsakar hälsoeffekterna och hur mekanismerna ser ut. En rad olika ämnen förekommer i fuktiga byggnader, till exempel mikrobiologiska faktorer som mögel och bakterier, allergener från husdammskvalster och flyktiga ämnen från kemiska eller mikrobiologiska processer. Det är klarlagt att det rör sig om många olika mekanismer för påverkan och att såväl aktuella fuktskador som tidigare uttorkade fuktskador kan ha betydelse.

Klagomål

När det kommer in klagomål gällande fukt och mögel i bostäder till myndighetsenheten gör vi en utredning. Vi gör sedan en bedömning där vi tar hänsyn till flera faktorer, exempel:

  • det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål
  • mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande
  • fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till
  • fuktskador har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.

Bedömningen kan resultera i att vi ställer krav på åtgärder men den kan också resultera i att vi avskriver ärendet.

Viktigt att veta

 

Det är fastighetsägarens/hyresvärdens ansvar att säkerställa boendemiljön. Därför ska kontakt i första hand ske med hyresvärden och i andra hand med myndigheten.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: