Stäng

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar som finns på gatorna. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten, det vill säga allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

två personer, hand, dag, vattenkran, badrumskran, barn, färgbild, familj, badrum, förälder, hygien, gemenskap, tillsammans

En bildtext till bilden

Kommunalt avlopp

Nästan allt avloppsvatten från de kommunala avloppen i Skurups kommun går via spillvattenledningar till ett avloppsreningsverk i Ystad och en liten del till ett avloppsreningsverk i Trelleborg. I avloppsreningsverken renas spillvattnet och slutligen leds det renade vattnet ut i Östersjön. Det ställs hårda krav på rening så hjälp till att inte fulspola eller spola ner fett och miljöfarliga ämnen i avloppet.

Miljötratten - en fettsamlare som räddar rören

- Vad händer när matolja och fett från matlagning hälls ut i vasken?

När du diskar med varmvatten eller häller ut fett och matoljor i vasken så bildas en fettbeläggning i dina avloppsrör. När diskvattnet sedan svalnar stelnar fettet och kan bilda hårda proppar i avloppsrören så att avloppsrören riskerar spricka.

Skador kan bli omfattande

Om det blir stopp eller sprickor i avloppsrören så kan avloppsvatten läcka ut i väggen, i golvet/taket eller orsaka översvämning. Vattenskador kan bli dyra att reparera och ta lång tid innan de torkar upp.

Fettet kan även orsaka stopp och andra problem i våra gemensamma avloppsrör ute i gatan, i avloppsbrunnar och pumpstationer och till slut i avloppsreningsverket. Med miljötratten håller du fettet borta från avloppen.

Enskilt avlopp

I de delar av kommunen som saknar kommunalt vatten och avlopp måste fastighetsägaren själv ordna med egen dricksvattenbrunn och avloppslösning. Läs mer om enskilt avlopp via länken. Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta VA-enhetens kundtjänst.

Frågor och svar

Nedan finns svar på vanliga frågor om avlopp.

Ibland blir det stopp i de kommunala avloppsledningarna och ibland blir det stopp i fastighetens egna ledningar. Om du får stopp i dina egna ledningar är det du som fastighetsägare som ansvarar för åtgärden.

Om stoppet är utanför din fastighetsgräns/ förbindelsepunkt är det kommunen som är åtgärdsansvarig. Ibland är det i Trafikverkets dagvattenledningar och dagvattenbrunnar som det blivit stopp. Kontakta VA-enheten så kontrollerar vi vem som ansvarar för att åtgärda ledningarna eller brunnen.

VA-enheten arbetar hela tiden för att förbättra och förnya ledningsnätet och anläggningarna. Ibland behöver vi stänga vattnet för att kunna reparera en avloppsledning och annat underhållsarbete. Då meddelar vi våra abonnenter främst via hemsida och vår SMS-tjänst. Åtgärdsarbetet kan vara kortare eller längre, men vi jobbar så fort vi kan för att minimera leveransavbrottet. Registrera dig till vår SMS-tjänst så får du meddelande till din telefon när våra VA-arbeten berör dig.

Förutom problem med akuta stopp i toalett, vaskar och avloppsrör inom din fastighet som kan orsaka skador och översvämning så kan även det du spolar ut orsaka stopp i våra gemensamma avloppsledningar och anläggningar vilket kan ge kostsamma reparationer eller orsaka så orenat avloppsvatten kommer ut i naturen. Du som fastighetsägare har ansvar för att förebygga och skydda din fastighet och egendom.

  • Stäng huvudströmmen.
  • Ta foto på översvämningen och skadorna.
  • Anteckna information om översvämningen och skadorna.
  • Ring ditt försäkringsbolag.
  • Kontakta VA-enheten.
  • Rapportera källaröversvämning via vår e-tjänst.
  • Försök täta brunnar, fönster och dörrar för att inte få in mer vatten.

I Skurups kommun finns ett antal områden med LTA-anläggningar. Oftast är dessa LTA-anläggningar anlagda på fastigheter på landsbygden en bit ifrån de större kommunala avloppsledningarna. LTA betyder lågtrycksavlopp. Spillvattnet från ditt bostadshus leds till din LTA-anläggning och därifrån pumpas spillvattnet från din fastighet ut till de kommunala ledningarna.

Det är bara spillvatten från hushållet som får ledas till LTA-anläggningen. Spillvatten är avloppsvatten från toalett, dusch/bad, disk och tvättmaskin. Regnvatten från tak och ytor samt dräneringsvatten får inte ledas till LTA-anläggningen.

I LTA-anläggningen sitter en pump som startar när spillvattnet i brunnen når en viss hög nivå och stannar när spillvattnet är tillbaka på normal låg nivå. Om det blir något fel med pumpen så kan den larma med en surrton i styrskåpet och en lampa kan börja lysa. Kontrollera först om säkringen är hel till pumpen. Har du haft strömavbrott så kan larmet surra och lampan lysa. Oftast släcks dessa efter några minuter när pumpen har startat och spillvattennivån kommit ner till normal låg nivå. Kontakta VA-enheten för felsökning och hjälp med pumpen om problemet kvarstår.

Tänk på att aldrig spola ut annat än det som kommer från kroppen i avloppet. Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som du får spola ner om du vill att din pump ska fungera. Spola aldrig ner fett, oljor, färg, kemikalier, våtservetter, hygienartiklar, tops och annat skräp i avloppet. Det kan orsaka stopp och då fungerar det inte att pumpa bort spillvattnet från din fastighet.

Om det blir stopp eller driftsproblem som kommer av att LTA-anläggningen använts på fel sätt eller att något spolats ut som inte ska spolas ut så är det du som fastighetsägare som får betala för spolning, rengöring och eventuella reparationskostnader.

När du häller ut fett och matolja i vasken så bildas en fettbeläggning i dina avloppsrör. När fettet sedan stelnar kan det bildas hårda proppar i avloppsrören som kan leda till kostsamma stopp och sprickor i avloppsrören. Problemen följer med rören ut och kan orsaka problem i våra gemensamma avloppsledningar ute i gatan och fastna i våra anläggningar.

För att undvika dessa problem kan du bland annat använda en fett-tratt. Låt stekfettet och matoljor svalna, häll det avsvalnade fettet i en flaska med hjälp av tratten och lämna den fulla flaskan på återvinningscentralen. Torka ur stelnat fett i stekpannan och andra fettrester med papper och lägg i kompostpåsen. Lämna frityrolja till återvinningscentralerna där de tar hand om din matolja.

Krav finns på installation av fettavskiljare i avlopp för verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel. Fett och diskvatten från livmedelsverksamheter som spolas ut i avloppet kan bilda stora fettproppar i rör och ledningsnät när avloppsvattnets temperatur sjunker. Fettet fälls ut i avloppsrören och kan orsaka stopp antingen i den egna fastigheten eller i de allmänna VA-anläggningarna. Stora mängder fett som kommer till avloppsreningsverket kan även skapa överbelastning av det biologiska reningssystemet eller förstöra reningsprocessen.

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet inte överstiga 50 mg per liter. Högre halter fett innebär risk för igensättning av ledningarna.

Fetthaltigt avloppsvatten ska behandlas i en fettavskiljare innan det får ledas vidare ut till det allmänna spillvattennätet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för alla utsläpp från fastigheten till det kommunala avloppsledningsnätet. Därmed är det fastighetsägarens ansvar att installera en fettavskiljare och se till att den töms.

Läs mer om fettavskiljare och slamtömning här.

Tips inför installation av fettavskiljare:

  • Kontakta en återförsäljare av fettavskiljare för hjälp att planera för installation av fettavskiljare som är rätt dimensionerad, flödestestad, typgodkänd enligt Standarden SS EN 1825-1 och SS EN 1825-2, har larm och medger provtagning.
  • Kontakta Myndighetsenheten – bygg, för information om ansökan för installation av fettavskiljare. Lämna en bygganmälan till Myndighetsenheten – bygg, i god tid före planerad installation av fettavskiljare. Till anmälan ska VA-ritning eller skiss på anläggningens placering och vad som är anslutet till fettavskiljaren bifogas samt uppgifter om dimensionering, typbeteckning och storlek på avskiljaren. Innan installation utförs krävs startbesked från Myndighetsenheten – bygg. Fastighetsägaren ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.
  • Kontakta Skurups kommuns avfallsenhet för information om abonnemang och tömningsregler. Enligt gällande avfallsföreskrifter ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillverkarens instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger per år. Endast fastighetsägaren får starta tömningsabonnemang.

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Det skapar stora problem när det spolas ner en mängd saker som inte hör hemma i toaletten. VA-enheten måste då åka ut och spola ledningar och rensa bort allt skräp som fastnar i rör och pumpar. Spola aldrig ner fett, olja, våtservetter, trasor och annat i avloppen.

Ställ en papperskorg i badrummet där du kan slänga tops, våtservetter, pappersnäsdukar, pappershanddukar, tvättlappar, kattsand, fimpar, snus, hygienartiklar med mera. Skräpet slänger du som sopor som går till förbränning.

Avloppet är ingen slasktratt

Tänk på vad du spolar ner i köksvasken, toaletten och avloppet. Skräp, hushållspapper, mat, fett, matolja, snus, fimpar, tork- och polerdukar, kattsand, trasor, kläder, våtservetter, tops, hygienartiklar, läkemedel, färg och andra kemikalier ska inte slängas eller hällas ut i avloppet.

Släng skräpet i en soppåse i stället så sparar du både avloppsrören, saneringsarbete, kostsamma reparationer och miljön. Dosera rätt med tvättmedel, diskmedel och städkemikalier.

Kemikalier och andra miljöfarliga ämnen lämnas till återvinningscentralen. Läkemedel kan lämnas till återvinningscentralen eller till närmsta apotek.

Miljöfarliga ämnen, läkemedel, fett och oljor som hamnar i avloppet kan också påverka reningsverkets process och försvåra reningen av avloppsvattnet. Tänk på vad du spolar ut och hjälp avloppsreningsverken du också.

Ur miljösynpunkt bör du inte tvätta bilen på gata eller uppfart. Då samlas alla smutsiga metallpartiklar och oljerester på din uppfart eller i din trädgård. Eller så rinner smutsvattnet ut i gatan och vidare ut i naturen och vattendragen. Tvätta i stället bilen hos en biltvätt där det oljiga och smutsiga vattnet samlas upp i en oljeavskiljare, och där tvättvattnet renas och återanvänds på ett miljövänligt sätt.

Innanför tomtgränsen på din sida av förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för dina rörledningar och avlopp. Om du fått en råtta i din fastighet hänvisar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag och den saneringsfirma för skadedjur som försäkringsbolaget rekommenderar. Om du har sett en råtta eller misstänker att råttan är utanför din förbindelsepunkt i de kommunala ledningarna i gatan så kontakta VA-enheten så kontrollerar vi brunnarna utanför din fastighet.

Råttor dras till mat och behöver bara ett hål på två centimeter för att ta sig in. Låt inte fågelmat ligga på marken och håll rent runt fågelbord och sopkärl. Spola inte ut fett och matrester i avloppet. Se till att det finns vatten i dina vattenlås och golvbrunnar. Ha gärna golvbrunnar av metall.

Kontakta VA-enheten

om du har frågor och synpunkter om VA, regler, avgifter och fakturor. Telefontid kundtjänst: måndag - fredag 10.00-12.00
Stora Torggatan 4

Felanmälan - kommunalt vatten och avlopp

Telefontid VA- kundtjänst: 0411-53 64 30: måndag - fredag 10.00-12.00. Du kan även nå oss måndag - fredag 08.00 - 16.00 via kommunens växel: 0411-53 60 00. Vid akuta problem och felanmälan efter 16.00 ring SOS Alarm: 040-676 90 65.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: