Stäng

Lantbruk

Jordbruk består av växtodling och djurproduktion som tillsammans med skogsbruk benämns lantbruk. I Skurup dominerar jordbruket.

Utsikt från galgbacken över fält som skiljs av trädrader.

Jordbrukets syfte

Jordbrukets huvudsyfte är att producera livsmedel och foder. Men produktion av råvaror för industri och energiändamål förekommer också. Vikten av ett välfungerande jordbruk som kan förse Sverige med livsmedel är just nu en stor fråga.

Kontroll

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan finns det regler som kommunen kontrollerar genom regelbundna inspektioner på lantbruk och hästgårdar.

Exempel på områden som kommunen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter till exempel bekämpningsmedel, cisterner och avfall.

Störningar

Ibland kan den verksamhet som bedrivs inom lantbruket upplevas som störande för närboende. Här beskriver vi närmare vad som gäller utifrån de klagomål som är vanligast hos Myndighetsenheten.

Flugor

Klagomål på flugor som upplevs härröra från en viss plats förekommer varje år. En fluga kan flyga mycket långt och de flesta arter utvecklas inte bara i gödsel utan i all förmultnande växtlighet med lite fukt i. Fluglarver hittas därför ofta i komposter, avfallskärl och fågelholkar som inte städats ur. I Sverige finns även en gräsfluga som förökar sig i gräsmattan.

Gödsel

Inom jordbruket används både mineralgödsel och organiskt gödsel. Mineralgödsel består av ett granulat som jordbrukaren sprider över fälten. Granulatet ska bara spridas på fälten men ibland kan det hamna lite utanför. Tycker du att spridningen är störande, kontakta i första hand spridaren. Organiskt gödsel består av olika typer av djurgödsel eller avloppsslam från reningsverken. Det finns krav om att denna typ av gödsel efter spridning ska vändas ner i marken inom några timmar. Viss lukt förekommer vid spridning som får tålas av de kringboende. Lagring av organiskt gödsel i högar på fälten ska undvikas men kan förekomma under några dagar. Även det får tålas.

Maskinljud kvälls- och nattetid

Lantbruket är oerhört reglerat och väderberoende. Det gör att lantbrukarna i perioder behöver köra med traktorer och andra maskiner under kväll och natt. Detta klassas inte som en störning i lagens mening då den är tillfällig.

Miljöskydd inom lantbruket

Lantbruket styrs av ett stort regelverk kopplat till miljöbalken. Det är reglerat när och var samt under vilka förutsättningar de får sprida gödsel och bekämpningsmedel. De har även krav på sig att bedriva en omfattande egenkontroll. Mer information hittar du på sidan för verksamhetsutövare och hos jordbruksverket.

Viktigt att veta

Upplever du att störningar från lantbruksverksamhet inte bara är tillfälliga och att de påverkar din hälsa negativt kan du lämna in ett klagomål till oss på Myndighetsenheten. För att kunna handlägga ärendet på ett bra sätt ber vi dig att fylla i störningsdagboken.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: