Stäng

Hav, sjöar och vattendrag

Läs här om hur kommunen arbetar för en hållbar miljö för våra vattendrag, sjöar, våtmarker och hav.

I vår kommun finns allt från stora sjöar till små våtmarker, från breda åar till porlande små skogsbäckar.

soluppgång, sjö,

Vattendrag

Dybäcksån och Skivarpsån är de dominerande vattendragen i Skurups kommun. Avrinningsområdena för dessa åar utgör nästintill hela kommunarealen med Skivarpsåns som täcker cirka två tredjedelar av kommunytan. Avrinningsområdena är av betydelse för vattendragen då jordbrukssektorn är stor i kommunen och påverkar vattendragens hälsa. Tulltorpsån rinner på en kortare sträcka genom kommunens sydvästra del.

Fiskeklubben Sydfiskarna, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund och Sydvästra Skånes vattenråd är viktiga aktörer som har engagerat sig i åarnas hälsa och dess biologiska mångfald.

Sjöar

I Skurups kommun finns flertalet sjöar. Bland dessa är Näsbyholmssjön, Svaneholmssjön, Torsjön, Bösarpssjön, Borgasjön och sjön vid Rydsgårds gods. Dessa är relativt små men större än en hektar och ligger i jordbrukslandskapet. Dessa kan vara betydande för olika arter exempelvis fågelarter, fladdermöss, groddjur, insekter, svampar, mossor och lavar.

Våtmarker

Våtmarkerna är nödvändiga för den biologiska mångfalden och värdefull livsmiljö för hotade arter. De medför också den viktiga funktionen att de renar vatten från näringsämnena kväve och fosfor vilket minskar övergödningen i vattendrag och hav. Våtmarker bidrar också med många positiva och viktiga funktioner i jordbrukslandskapet såsom utjämningsmagasin vid nederbörd och kan buffra höga och snabba vår- och höstflöden. Våtmarkerna kan dessutom användas för magasinering av vatten vid torkperioder.

Fortsatt återställning av våtmarker är nödvändigt. I Skurups kommun har det senaste 20 åren anlagts 30 våtmarker med hjälp av finansiellt stöd. De flesta anlade man i syfte av näringsrening och vissa för biologisk mångfald. Skurups kommun är medlem i Sydvästra Skånes vattenråd vars syfte är fortsatt utveckling och etablering av våtmarker.

Det finns även möjlighet att ansöka om Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA). Läs mer under " Vill du veta mer?".

Hav

Skurups kommun har en 15 km lång kuststräcka och är viktig för friluftsliv, rekreation, turism och biologisk mångfald. Hamnen är även viktigt för småfisket och att service finns tillgängligt i hamnen ger förutsättningar för en levande kust.

Östersjön med dess bräckta vatten utgör speciell havsmiljö som arterna under lång tid har fått anpassa sig till. Havsområdena i kommunen med sina grunda vikar är av stor betydelse som uppväxt- och födosöksområde för många fiskar. Detta är viktigt eftersom fiskebestånden för torsk, sill och skarpsill är svaga och behöver få återhämta sig. Även övergödningen är en utmaning som orsakar både algblomning och på havsbotten orsakas syrebrist.

Övervakningen av sydkustens vatten sköts till stora delar av Sydkustens Vattenvårdsförbund, som är en sammanslutning av berörda kommuner och företag.

Skräpplockardagar och kustförvaltningsplan verkar för att skydda kusten och havet. Målbilden för kustförvaltningsplanen är att bevara befintliga värden längs med Skurups kuststräcka så att de funktioner som finns samt de som bor vid och nyttjar kusten fortsatt kan göra det.

Fiske i Skurups kommun

I vår kommun finns flera platser där man kan prova på fiskelyckan. Läs mer om var du kan fiska här.


Kontakta miljöstrategiska enheten

vid frågor om kommunens miljöarbete
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan