Stäng

Familjerätten

Till Familjerätten vänder ni er om det uppstår problem kring barnen när föräldrar separerar. Vi kan göra frivilliga samarbetssamtal men vi gör även sådana som är beslutade av Tingsrätten. Samarbetssamtal görs under sekretess och föräldrarna registreras inte i socialregistret. Samtalen är kostnadsfria.

Vacker sommar vy tagen vid Zimmermans backe utöver Skurup

Familjerättens områden

  • Adoption
  • Avtal kring vårdnad, boende, umgänge
  • Faderskapsutredningar
  • Gruppverksamheten BIFF (Barn i föräldrars fokus)
  • Informationssamtal med intyg
  • Rådgivande samtal
  • Samarbetssamtal
  • Utredning av vårdnad, boende, umgänge

Barn i familjerättsliga konflikter

Barn har rätt till båda sina föräldrar, oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller av olika skäl beslutar sig för att separera. Ibland går separationen lugnt och bra till och föräldrarna hittar snabbt bra sätt att samarbeta och hjälpa barnet att komma tillrätta i sina två hem. Ibland fortsätter dock konflikterna mellan föräldrarna även långt efter separationen. Barnen hamnar då ibland i kläm mellan föräldrarna och barnets behov av trygghet och stabilitet riskerar att komma i skymundan i föräldrarnas konflikter.

På familjerätten arbetar vi främst med att försöka hjälpa föräldrarna att hitta lösningar som blir bra för barnet och att dessa lösningar är hållbara över tid. Oavsett om ni träffar familjerätten i samband med en utredning, för att skriva avtal eller i samarbetssamtal är familjerättssocionomens främsta uppdrag att försäkra att det som bestäms är till barnets bästa.

Har du frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge? Behöver du vägledning i hur du skall göra om du och den andre föräldern inte kommer överens? Behöver du veta mer om hur man skriver avtal? Behöver du veta mer om hur en vårdnadsutredning kan gå till innan du bestämmer dig för att vända dig till domstolen?

Har du några av dessa frågor?

Kontakta då Skurups kommuns familjerättssekreterare på telefontid tisdagar 13.00-15.00, telefonnummer 0411-53 63 18.

Skurups kommun erbjuder samarbetssamtal till er som inför, under eller efter en separation behöver hjälp med att samtala er fram till en lösning som blir bra för ert/era barn.

Samarbetssamtal går till så att ni gemensamt kommer för att tillsammans med en opartisk samtalsledare diskutera fram en lösning som blir bra för ert barn.

Önskar ni vidare information om hur dessa samtal går till, eller önskar boka tid, vänder ni er till Anna Johansson eller Viktoria Jonsson på nedanstående kontaktuppgifter.

Även tingsrätten kan besluta att föräldrar skall gå i samarbetssamtal. Detta sker om man som förälder vänder sig till tingsrätten (genom en stämningsansökan) för att göra förändringar i beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge.

I samarbetssamtal är syftet att ni föräldrar själva, med familjerättssocionomens vägledning, kommer fram till lösningar som passar er och ert barn bäst.

Om ni når samförstånd i dessa samarbetssamtal och den lösning ni enas i är den bästa för ert barn, kan ett avtal skrivas som är juridiskt giltigt.

Samarbetssamtalen inleds alltid med enskilda samtal innan de gemensamma samtalen äger rum.

Hos familjerätten kan ni som föräldrar komma för att få hjälp att upprätta ett avtal som gäller för barnets boende eller umgänge.

Ni kan också upprätta avtal gällande vårdnad.

För att ett avtal skall bli godkänt skall det som beslutas vara till barnets bästa och föräldrarna måste vara överens.

Innan avtal skrivs kallas ni till både enskilda och gemensamma samtal.

Om ni inte hittar en lösning i samarbetssamtalen och därmed överlåter till domstolen att bestämma, vill domstolen ha en grundlig utredning som de kan ha som underlag för sitt beslut.

Innan den avslutande förhandlingen i tingsrätten skickar då tingsrätten ett uppdrag till kommunen att genomföra denna utredning.

Ni föräldrar samt ert/era barn kommer då att genomgå ett flertal utredande samtal.

Utredningen innefattar även samtal med eventuella nya partners/makar och kontakter med skola/förskola och eventuellt sjukvård.

Register från socialtjänst och polis inhämtas också.

Utredningen tar ungefär 4-6 månader och sker ibland i samarbete med en annan kommun om föräldrarna är folkbokförda i olika kommuner.

Om du och den andre föräldern inte är överens om vårdnad, boende och umgänge och avser att inleda en domstolsprocess, behöver du först intyga att du deltagit i ett informationssamtal på familjerätten. Syftet med informationssamtalet är att ge information som kan underlätta för er föräldrar att hitta den lösning som är bäst för barnet.

Lagen som trädde i kraft den 1 januari 2022, har kommit till med barnets bästa i fokus och förhoppningen är att hjälpa föräldrar att undvika en domstolsprocess. Detta samtal kan vara gemensamt eller enskilt. Kontakta oss på familjerätten via telefon eller e-post.

Det är för många föräldrar svårt att veta hur de bäst vägleder och stöttar sina barn genom föräldrarnas separation.

Det är för många föräldrar också svårt att behålla fokus på barnet när konflikten med den andre föräldern tar mycket tid och energi.

Skurups kommun erbjuder gruppverksamheten BIFF som riktar sig till dig som önskar stöd och vägledning men också konkreta tips på hur du sätter ditt barns bästa i fokus.

Bekräftelse kan göras direkt på Skatteverkets hemsida.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse underrättas Individ- och familjeomsorgen och den som fött barnet kommer att bli kontaktad av Familjerätten.

Det gäller också när två kvinnor skaffar barn tillsammans.

Syftet med det är att klargöra vem som är pappa till barnet, bland annat för att se till att barnet får försörjning och arvsrätt.

En adoption ska alltid vara till barnets bästa. Barnets behov och rätt till bra familjeförhållanden ställs i centrum.

För att ta emot ett utländskt barn för adoption behövs ett medgivande från socialnämnden.

Medgivandet föregås av en utredning och bedömning av de tilltänkta föräldrarnas lämplighet.

Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som väljer familj till de barn som de har ansvar för.

Utredningstiden är dessutom en förberedelse för det speciella föräldraskap en adoption innebär.

Ansökan om att få adoptera makes/makas barn görs till tingsrätten. På uppdrag av tingsrätten utreder och bedömer Myndighetsnämnden i Skurups kommun huruvida adoptionen kan anses vara till barnets bästa. Tingsrätten fattar därefter beslut.

På Tingsrättens hemsida finns tydlig information som gäller vårdnad, boende och umgänge i samband med separation.

Till Tingsrätten vänder du dig om du vill att domstolen beslutar om vårdnad, boende och umgänge.

Du bör först kontakta en advokat som har kunskaper om familjerätt, och som kan stötta dig juridiskt genom processen i tingsrätten.

Vi rekommenderar er dock att först utnyttja möjligheten att gå i de samarbetssamtal som kommunen erbjuder.

Det är oftast till barnets bästa om ni själva kan komma fram till en lösning istället för att lämna detta till domstolen att avgöra. Det förkortar också ofta tiden som barnet behöver vänta på att få veta hur hens tillvaro skall se ut.

För att göra en stämningsansökan till Tingsrätten måste ni först kontakta Familjerätten för att ansöka om informationsintyg.
Familjerätten är skyldig att erbjuda en tid inom fyra veckor för informationssamtal.

Kontakt socionom Asieh Shiravand

Telefontid tisdagar 13.00-15.00
Individ- och familjeomsorg, Västergatan 44, Skurup

Kontakt socionom Anna Johansson

Gällande frivilliga samarbetssamtal
Lilla Västergatan 2, Skurup

Kontakt behandlingsassistent Viktoria Jonsson

Gällande frivilliga samarbetssamtal
Lilla Västergatan 2, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: