Stäng

Januari 2024: Ny rapport visar stora utvecklingsmöjligheter för centrala Skurup

En levande stadskärna och miljöer som främjar livskvalitet ligger högt på listan för både företag och invånare. Hur vill vi att centrala Skurup ska utvecklas? Hur vill vi bo, handla, umgås och tillbringa vår fritid? Hur kan stadsutvecklingen bidra till att verksamheter blomstrar, tryggheten ökar och fler flyttar in?

Illustration i form av en översiktsbild av ett tänkbart framtida Stortorget med omgivande bebyggelse. På det tänkta torget finns mer grönska än idag och är tänkt som ett torg där människor rör sig och umgås.

Ett av framtidsscenarierna som föreslås i rapporten är en lösning för Stortorget. Illustration: Jakobsson Pusterla

En omfattande rapport som analyserar, ringar in och ger förslag på hur Skurups tätort bör utvecklas framåt har överlämnats till uppdragsgivarna som utgörs av de fyra största fastighetsägarna i kommunen - Bösarps grus & torrbruk, C J Åkesson fastighetsförvaltning AB, LENY fastighets AB, Stjernplan AB samt Skurups sparbank och Skurups kommun. I uppdraget ingick att inventera, analysera och föreslå lösningar för det kommersiella, det offentliga och bostadsplaneringen.

Stora möjligheter att öka attraktiviteten

Framtiden som målas upp är ljus, för att inte säga strålande. Dokumentet bildar underlag för beslutsfattarnas fortsatta väg framåt på centrumutvecklingen i Skurup. I rapporten formuleras på ett konkret och väl underbyggt sätt de utmaningar och möjligheter som finns att skapa en högattraktiv centralort på kortare och längre sikt.

Omfattande underlag där invånare och företag är delaktiga

Förutom den grundliga analys som genomförts av TAM, som bland står bakom utvecklingen av Skurups handelsplats, vilar materialet på ett omfattande enkät- och workshoparbete. Cirka 600 invånare och arbetande i Skurup har bidragit med långa, engagerade svar och 100 näringsidkare i Skurups centrum har kommit in med synpunkter i en specialanpassad enkät. Workshop och ett stort antal intervjuer har genomförts med förtroendevalda och olika intressentgrupper.

- Det är fantastiskt roligt att så många har varit med och bidragit med svar och beskrivningar av vad de tycker är viktigt, säger kommundirektör Marcus Willman. Vi ville nå ut brett och få med oss så många som möjligt för att känna invånarna och företagarna på pulsen. Vad brinner de för i sin närmaste omgivning? Den här typen av insamling är avgörande för att alla ska vara med på tåget mot framtiden, så att säga. Och jag vill rikta en speciell eloge till fastighetsägarna, som varit proaktiva och drivit på för att vi skulle genomföra analysen.

Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.” - Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad.

Från nuläge till drömläge – genom samverkan

Idag bor cirka 16 700 invånare i Skurups kommun. Drygt 8 900 av dem bor i centralorten. År 2033 beräknas Skurups kommun ha passerat 20 000 i invånarantal. Ungefär hälften av dessa kommer troligen att bo i centralorten. I och med analysen som genomfördes, identifierades möjligheten att skapa bostäder till ytterligare 3 000 invånare i centrala Skurup – enbart genom att använda befintliga ytor och byggnader!

- Rapporten hjälper oss att se Skurup med nya ögon, säger Marcus Willman.

I rapporten sammanfattas utmaningarna: Låg attraktionskraft i centrum, begränsat och splittrat utbud, långa stråk utan förankringspunkter, järnvägen som en barriär som delar av bykärnan, eftersatta gatustråk och i viss mån platser som upplevs som otrygga.

Bättre tillsammans

Genom samverkan och ett centrumråd föreslås det i rapporten att man ska arbeta på både kortare och längre sikt med centrala Skurup i sju geografiskt indelade zoner. Det är de som är aktiva i centrum – fastighetsägare, näringsidkare, andra verksamheter som föreslås värna om och engagera sig i arbetet framåt, tillsammans med Skurups kommun som bollplank och möjliggörare.

- För att utvecklingen, ska lyckas krävs ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, näringsidkarna och fastighetsägarna, säger Jens Persson.

I rapporten beskrivs bland annat exempel på hur eftersatta fastigheter och skadegörelse bidrar till att skapa en känsla av otrygghet, hur matställen och kaféer kan blandas och integreras med bostäder, lekplatser och annat serviceutbud och placeras exempelvis runt ett torg för att skapa levande miljöer som lockar till lek, aktivitet och positiva upplevelser.

”I Skurups kommun är trygghet grogrunden för utveckling och livskvalitet. Värnandet om tryggheten följer med genom alla beslutsprocesser och ses som en självklar tillväxtfaktor.” – Vision 2045

Större utbud skapar mer aktivitet i centrum

- När beslutsfattarna sagt sitt och mål och vision har formulerats för den fortsatta utvecklingen framåt i centrala Skurup, i kombination med fortsatt positiv befolkningsutveckling och ökad köpkraft, skapas förutsättningar för en stegvis utveckling som innebär ökad attraktivitet, säger Jens Persson på TAM. Främst kommer det att finnas möjlighet för ett större utbud inom dagligvaror men också för kompletterande handel, service och kultur.

Det finns ett behov av att skapa den så kallade ”tredje platsen” där människor samlas, möts och skapar tillhörighet. Det inkluderar också utbudet av aktiviteter anpassade för ungdomars olika intressen.

Värdet med åtgärderna som föreslås i rapporten är att skapa en attraktivare, tryggare och mer levande stadskärna, med ett utbud som lockar fler besökare, ger de boende bättre service och skapar en långsiktig positiv utveckling och lönsamhet för aktörerna.

Potential för ytterligare handel i centrum

- Det är en fantastisk utredning, som pekar på en mängd olika utvecklingsmöjligheter, säger Marcus Willman. När arbetet med analysen inleddes i augusti 2023 kan jag faktiskt säga att vi inte hade några förutfattade meningar kring ämnet handel i centrum. Vi var öppna för resultatet, oavsett vad det skulle peka på. Nu har vi svart på vitt med hjälp av handelsindex att det finns en långsiktig potential för mer handel i centrala Skurup. Med ökat invånarantal och utbud ökar attraktiviteten och bollen är i rullning.

”Med det blomstrande näringslivet i centralorten och i kommunens byar finns det rika utbudet av handel och service runt knuten. Platser och aktiviteter för fritid och rekreation är en viktig pusselbit i ett samhälle som präglas av gemenskap, delaktighet och livskvalitet. Vi tänker och arbetar hållbart. Smarta val idag ska vara smarta val även imorgon.” – Vision 2045

Den fysiska miljön – grönt är skönt

Attraktivitet baseras inte enbart på utbudet av service och handel. I den växande orten är gröna ytor, stadens ”oaser” avgörande för livskvaliteten.

Som en grund för arbetet har TAM genomfört en platsvandring inom de sju zonerna för att dokumentera de befintliga förutsättningarna och få fram utvecklingsförslag och åtgärder på kort och lång sikt.

- Med platsvandring observerar vi och får idéer som kommer sig av att vi tillbringat tid på platsen och sett utmaningar och möjligheter. Som ett exempel kan vi ta Stortorget. Det ligger centralt och har kontakt med tre olika gator. Hur skulle det se ut om det blev ett intimt, omgärdat torg med bostadshus, kaféer, restauranger och andra verksamheter där, så att det befolkas från tidig morgon till sen kväll?

Skurup står för hög livskvalitet – nu och i framtiden

Marcus Willman sammanfattar:

Skurup står för hög livskvalitet och med ökad inflyttning krävs ett ökat utbud. En ökande kurva i befolkningstillväxten innebär ett bättre ekonomiskt läge, både skattemässigt och för näringslivets aktörer. Det finns outnyttjad köpkraft och efterfrågan redan idag. Rapporten är ett viktigt bidrag till det långsiktiga strategiska arbetet med att göra Skurups kommun till en ännu bättre plats där människor och verksamheter kan växa och utvecklas tillsammans.

Läs vidare om Skurups kommun - platsen för det goda livet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: