Stäng

Översiktsplan

I översiktsplanen står det hur vi ska använda mark- och vattenområden.

En översiktsplan omfattar hela kommunen och berättar hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Planläggning styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken.

kommunstatyn, fält, infrastruktur

Gällande översiktsplan

Vår gällande översiktsplan, Översiktsplan för Skurups kommun 2035, antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2022. Detta är ett av Skurups kommuns viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen och kommer att agera som vägvisare och stöd för kommunala beslut fram tills att en ny antas.

Översiktsplanens delar

Gällande översiktsplan bygger på Vision 2030 (som nu ersatts av Vision 2045). En bärande del i Vision 2030 var utveckling av nya boendemiljöer och därmed skapande av förutsättningar för att nå befolkningsökningsmålet med 18 000 invånare. Översiktsplanen utgår från visionen, men har ett planeringsperspektiv som sträcker sig till år 2035.

  • Översiktsplanen är indelad i fem olika delar och kan laddas ner viavår databas (på grund av deras storlek).

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Vill du ta del av översiktsplanen?

 

Översiktsplanen och tillhörande filer har en del mindre brister i enlighet med tillgänglighetslagen. Vi arbetar med en lösning för att dokumenten ska vara mer inkluderande än vad de är i dagsläget, mer information kommer under 2024.

 

  • Om du är intresserad av Översiktsplanen 2035 så är du välkommen att ladda ner dem från kommunens databas. Databasen används på grund av att filerna är stora.

I denna del beskrivs vad en översiktsplan är och hur den tas fram. Vidare förklaras de övergripande utvecklingsinriktningar som kommunen ska verka för i den fortsatta planeringen av mark- och vattenområden:

  • Attraktiva och trygga livsmiljöer
  • Nära till natur och rekreation
  • Goda kommunikationer
  • Levande hav och attraktivt kustområde

I denna del beskrivs kommunens syn på hur markområdena i kommunen ska användas och förslag till ändringar av markanvändningen. Här finns markanvändningskartor för alla tätorter, områden med sammanhängande bostadsbebyggelse samt för olika temaområden som gäller hela kommunen.

I denna del beskrivs hur vattnet i kommunen ska användas. Vatten avser såväl öppet hav som kustvatten, sjöar och vattendrag. Användningen vatten anges för vattenområden som är lämpliga för olika användningar men där det inte är nödvändigt eller möjligt att avgöra den exakta platsen.

I denna del redovisas de olika riksintressena och det beskrivs hur kommunen ska tillgodose dem. Ett riksintresse är ett område som är av nationell betydelse och de olika områdena kan vara viktiga av olika skäl. Utöver riksintressen behandlas även värden som kommunen ska ta hänsyn till vid sin planläggning av mark- och vattenområden, men som inte är riksintressen. Dessa kopplas till Miljöbalken.

I denna del beskrivs vilka konsekvenser översiktsplanen kan leda till. Här kombineras en miljökonsekvensbeskrivning med en social konsekvensbeskrivning som tillsammans utgör en hållbarhetsbedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Den sociala konsekvensbeskrivningen redovisar kommunens bedömning av den påverkan på exempelvis barnkonventionen och folkhälsopolitiska mål som planens genomförande kan få.

Kontakta planenheten

vid frågor om översiktsplan, detaljplaner och planprocessen
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: