Stäng

Planprocessen

Hur man får lov att använda och bygga på mark styrs oftast av en detaljplan. Här beskriver vi hur processen med att ta fram en detaljplan går till.

brygga, hav, strand

Illustrationen är skapad med hjälp av Ai.

Processen är till för att kommunen ska kunna göra en kvalificerad bedömning huruvida marken är lämplig för det som planen föreslår.

Klicka på de olika rubrikerna för att få veta mer.

Ansökan om planbesked ska vara skriftlig. Den skickas till kommunstyrelsen så att de kan besluta om ett positivt eller ett negativt planbesked. Både markägare, byggaktörer och politiken kan initiera en detaljplan med en ansökan om planbesked.

I ansökan är det lämpligt att ha med information om till exempel ändamålet med åtgärden och en karta över berört område. Om det gäller nybyggnation bör ansökan innehålla en kort sammanfattning av projektet, till exempel:

  • hur många bostäder
  • hur många våningar
  • vilken typ av bostad
  • husens karaktär.

I beslutet om planbesked anger kommunstyrelsen om kommunen avser att starta upp en planprocess för den sökta åtgärden.

Kostnad: Kommunen tar alltid ut en kostnad för beslut om planbesked. Den är den samma oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Kostnaden beräknas enligt den plan-, kart- och mättaxa som antogs av kommunfullmäktige 2022 och är olika stor beroende på ansökans omfattning. Taxan går att läsa här. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

 

När serviceförvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en detaljplan påbörjas arbetet med att upprätta planhandlingar. I samrådet ges den första möjligheten att tycka till. När kommunen arbetat fram ett samrådsförslag för en detaljplan får berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, andra myndigheter och andra som påverkas av förslaget möjlighet att skicka in synpunkter.

Samrådsförslaget finns alltid tillgängligt på Skurups bibliotek, på kommunhuset samt på kommunens webbsida, under sidan "Pågående detaljplaner". Samrådstiden är generellt cirka fyra veckor. I samband med samrådsskedet brukar kommunen erbjuda ett samrådsmöte där kommunen berättar om förslaget mer ingående och kan svara på frågor.

Kommunen ser över de synpunkter som inkommit under samrådet och uppdaterar eventuellt planförslaget innan det ställs ut för allmän granskning. I granskningsskedet ges en andra möjlighet att lämna in sina synpunkter och det varar generellt i cirka fyra veckor.

För att kunna överklaga en detaljplan är det viktigt att synpunkter skickas in senast i granskningsskedet. Du behöver lämna in dina synpunkter skriftligen under samråd eller granskning, annars förlorar du din rätt att överklaga detaljplaneförslaget.

Efter granskningstiden sammanställs alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och eventuella redaktionella ändringar i förslaget görs och det skickas sedan upp till politiken för antagande.

Först beslutar Samhällsbyggnadsberedningen om att anta detaljplanen. Därefter beslutar Kommunstyrelsen om antagande och sedan hamnar detaljplanen hos Kommunfullmäktige för ett slutligt antagande.

Efter antagande kungörs beslutet på kommunens digitala anslagstavla.

Om du har haft synpunkter som du skickat in under samrådet eller granskningen, och inte fått dem tillgodosedda, har du rätt att överklaga detaljplanen. Under tre veckor efter att planen antagits har du rätt att överklaga. Inkommer inga överklaganden får detaljplanen laga kraft och börjar därmed att gälla. Då blir den det juridiska dokument som styr vad som får lov att byggas inom detaljplanens gränser.

I vissa fall kan en förenklad eller utökad planprocess användas. Mer information om planprocesser och de olika skedena finns på Boverkets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

 

Här finns dokument att läsa eller ladda ner. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på kommunen.

Kontakta planenheten

vid frågor om översiktsplan, detaljplaner och planprocessen
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: