Stäng

Radon

Radon är en radioaktiv gas som uppstår som ett naturligt resultat av radiums nedbrytning i jorden och berggrunden.

Hälsoeffekter

En person behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid för att radonet ska utgöra en hälsorisk. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer. Rökare löper särskilt hög risk. Av dem som drabbas av lungcancer till följd av radon är cirka 10% icke rökare enligt Folkhälsomyndigheten.

Radon i bostaden

Radon kan tränga in i byggnader från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvattnet. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Man kan inte se eller lukta radon.

Vissa byggnadsmaterial är förknippade med höga halter radon. Ett exempel är så kallad blåbetong. Men att det finns blåbetong i en byggnad innebär inte automatiskt att det finns förhöjda radonhalter. Endast en mätning kan visa om byggnadsmaterialet utgör en källa till förhöjda halter radon i luften.

När man bygger nytt är det normalt att utföra en radonundersökning. Detta görs för att identifiera eventuellt höga radonhalter och ta lämpliga åtgärder om det är nödvändigt. Den högsta tillåtna radonhalten är 200 Bq/kubikmeter luft.

Boverket har information på sin hemsida om vilka åtgärder man kan vidta vid sanering av radon i hus beroende av källa.

Viktigt att veta

 

Radon finns naturligt i marken på vissa platser. Radon kan med tiden förflyttas med hjälp av vatten och jordlager. Även om olika radonkartor inte visar att det finns höga radonhalter på platsen du tänker bo så finns det lokala avvikelser. Mätning är enda sättet att vara säker på att nivåerna i bostaden inte är skadliga. Använd ett ackrediterat analysföretag.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: