Stäng

Snöskottning och sandning

Kommunen ansvarar inom detaljplanelagda områden i Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätorter. Gatukontoret utför snöröjning och halkbekämpning på de gator med tillhörande kör- och gångbanor, gång- och cykelvägar samt allmänna platser där kommunen är ansvarig för vinterväghållningen.

vinter, park

Vem utför vinterväghållningen?

Vinterväghållningen utförs till största delen med egna resurser. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid under tiden november-mars.

Gator, gång- och cykelvägar, p-platser m.m. indelas i gatuklasser beroende på trafikmängd, lokalisering och funktion, där alla större gator och vägar samt det övergripande cykelvägnätet är prioriterade.

De större genomfartsvägarna i Rydsgård, Skivarp, Abbekås samt de allmänna vägarna på landsbygden sköts av Trafikverket. De mindre enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter.

Fastighetsägarnas ansvar

Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, är det fastighetsägarens ansvar att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder på gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten.

Det är alltså fastighetsägarens ansvar att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka omgående sanda gångbaneutrymmet eller att vidta de åtgärder som behövs för att motverka halka. Det är också fastighetsägarens skyldighet att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Undantag: Skyldighet gäller inte fastighetsägare inom område där staten tidigare varit väghållare och där kommunen övertagit ansvaret.

Detta gäller gångbanorna utmed följande gator inom Skurups tätort: Kyrkogatan, Svaneholmsvägen, Södergatan, Föreningsgatan, Jakobsgatan, Östergatan, Järnvägsgatan (delen Kyrkogatan-Södergatan), Fabriksgatan (delen Kyrkogatan-Södergatan) samt Jörgensgatan.

Vinterväghållning, så som snöröjning, sker i olika prioklasser. I Skurupskartan går det att se kommunens vinterväghållning.

I kommunen finns det tre st prioklasser, dessa är:

Prio 1: Gång- och cykelvägar, resecentra samt p-platser och torg i centrala delarna i tätorterna. Gångbanor utmed genomfartslederna i Skurup.

Prio 2: Gator i centrala delarna av Skurup med infartsgator och huvudgator samt huvudvägnätet i de övriga tätorterna. Gator till räddningstjänst, vårdinrättningar, skolor och industriområden.

Prio 3: Övriga gator och parkeringar.

Vinterväghållning utförs till största delen med egna resurser och personal. De finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid med start torsdag v. 48 och slutar fredag i vecka 10. All övrig tid börjar man med vinterväghållning klockan 07.00.
Vid extrema vinterförhållanden utökas beredskapen med inhyrda lokala maskinhållare och entreprenörer.

Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på GC-leder, trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.
Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt på gångutrymmet närmast din
fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet.

Våra resurser är dimensionerade för en ”normalvinter” och utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet. Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta
sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen. Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar efter en fast prioriteringsordning.
När det inträffar en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt tar det väsentligt längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar. Vi försöker dock under vintertid att hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

Vi vill minska saltmängden och därmed minimera skadlig miljöpåverkan.

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ. Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera enskilda utfarter och brevlådor.
Inte ens med en avsevärd ökning av resurserna har vi möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar.

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjlighet finns på egen mark.

Nej, tyvärr. Det finns flera entreprenörer som du kan anlita.

Kontakta Kommunteknik

Kommunteknik förvaltar torg och allmänna platser
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: