Stäng

Kemikalier

Här kan du läsa mer om vilka regler och riktlinjer som rör användningen av kemikalier och bekämpningsmedel.

Bil som tvättas i automatisk biltvätt.

Kemikalier privatperson

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål är att främja en giftfri miljö för att skydda människors hälsa och bevara den biologiska mångfalden. Användningen av kemiska produkter kan medföra både miljö- och hälsorisker. För att uppnå miljömålet finns det många regler som styr användningen av de flesta kemikalier och bekämpningsmedel. Alla som använder bekämpningsmedel måste alltid välja det mest miljöanpassade alternativet och överväga andra metoder innan kemikalier används.

Tvätta bilen utan att skada naturen

Är det dags att tvätta bilen? Var vi väljer att tvätta bilen påverkar både vår miljö och hälsa. Därför får vi inte tvätta bilen var som helst.

Varför är det viktigt var bilen tvättas?

Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättats bort och kemikalier från de olika medel som använts. Föroreningarna är bland annat asfaltsrester, mikroplaster, oljor och tungmetaller (kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar). Innehållet i tvättvattnet är giftigt för djur- och växter i vattendrag och sjöar samt skadliga för oss människor.

Vilka regler gäller?

Miljöbalkens regler gäller alla, även privatpersoner. I miljöbalken finns hänsynsreglerna som säger att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada hälsa och miljö. Det finns alltså inget uttryckligt förbud mot att tvätta bilen hemma men reglerna innebär i praktiken att vi i första hand ska välja miljövänliga alternativ.

Det finns även regler som säger att vi inte får släppa ut orenat avloppsvatten. Avloppsvatten är ”spillvatten eller annan flytande orenlighet”. När du tvättar bilen får du ett avloppsvatten och då gäller följande: ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.”

Var tar tvättvattnet vägen?

Om bilen tvättas på gatan eller garageuppfarten kommer vattnet, som klassas som ett avloppsvatten, att rinna ut i dagvattenbrunnarna. Därifrån rinner vattnet direkt ut i öppet vatten i naturen. Vatten som hamnar i dagvattenbrunnar renas inte till skillnad från vatten som hamnar i avloppsbrunnar. Tvättas bilen på grusad eller beväxt yta tränger tvättvattnet ner i marken som förorenas. Föroreningarna kommer även på sikt att spridas till närliggande yt- och grundvatten.

Tvättar du istället bilen i en biltvättsanläggning, automatisk eller gör-det-själv, så tas tvättvattnet om hand och genomgår rening innan det antingen används igen eller skickas vidare till reningsverket.

Bilvårdsprodukter

När du tar hand om din bil ska du välja miljöanpassade bilvårdsprodukter. Idag finns det miljömärkta alternativ för de flesta stegen i din bilvård. Naturvårdsverket har listat miljömärkta bilvårdsprodukter i ”Kemikaliesvepet”.

Tänk även på att endast använda kemikalierna där de behövs och när de behövs. Ofta behöver avfettningsmedel endast användas under vintern och dessutom endast fläckvis på smuts som är svår att ta bort, exempelvis asfaltsfläckar.

Sammanfattningsvis:

Minst skada för vår hälsa och miljö blir det när bilen tvättas i en biltvätt med miljömärkta produkter.

Båten och hamnen

Valet av färg till din båt är viktigt eftersom den kan innehålla kemiska ämnen som är skadliga för både människor, djur och miljö. Ett exempel på sådana ämnen är biocider, som har en negativ påverkan på vattenlevande organismer. Färger med höga halter av exempelvis koppar ingår i begreppet biocid. Därför är det avgörande att du väljer din båtbottenfärg med omsorg. Genom att använda en bottenfärg som inte innehåller biocider kan du minska din påverkan på människors hälsa, djurliv och natur.

Du behöver även tänka på att färg till båtar inte är tillåten att använda överallt. Det kan finnas begränsningar för var olika färger får användas. Du behöver därför kolla upp om färgen du tänker använda är godkänd att användas i exempelvis Östersjön eller i den insjö där du har din båt.

För att minimera din miljöpåverkan vid hantering av äldre bottenfärg ska underhåll av båtar göras utan att färgen hamnar i naturen. Därför ska underhåll av båtar ske på en anpassad anläggning.

Om du ska måla om din fritidsbåt och har valt en biocidfärg ska du säkerställa att den tillhör klass 3, har märkning på svenska och ett fyrasiffrigt registreringsnummer. Det finns dock flera åtgärder för att hindra påväxt utöver att måla med en biocidfärg.

Mer tips, råd och information om båtbottenfärg samt vad du kan välja att göra istället kan du läsa om på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hushållet

I våra hem använder vi mängder med kemikalier. Vanliga kemiska produkter är tvätt- och diskmedel, aceton, rengöringsmedel, doftljus, djurschampo, myggmedel och målarfärg. Genom att tänka efter redan innan du köper en vara kan du göra medvetna val och minska utsläpp av giftiga kemikalier till miljön.

Det är svårt att veta hur kemikalierna påverkar människor och det kan vara svårt att skydda sig mot alla kemikalier som är skadliga, men du kan begränsa mängden du använder och aktivt välja sådant som är bättre för både dig och miljön. Titta gärna efter miljömärkta alternativ.

Risker

För att minska olycks- och utsläppsrisken är det viktigt att du förvarar kemikalierna på ett säkert sätt. Barn och djur ska inte kunna komma åt kemikalierna och om förpackningarna skulle läcka ska de förvaras så att kemikalierna inte kan rinna ut till avlopp eller miljö. Märk förpackningar väl om det inte är originalförpackningen och förvara aldrig kemikalier i livsmedelsförpackningar, exempelvis läskflaskor, för att minska risken för förväxling.

Se till att du läser om de kemikalier du tänker använda så att du hanterar dem på ett säkert sätt. Vissa kemikalier kan vara brandfarliga eller ge ifrån sig farliga ångor, så det är viktigt att vara medveten om eventuella risker. Häll aldrig ut överblivna kemikalier i avlopp eller natur och blanda aldrig olika kemikalier om du inte är säker på vad du gör.

Pool

Det har blivit populärt med egen pool hemma i trädgården. För att förhindra tillväxt av alger och bakterier i pooler så används ofta kemikalier. Dessa får aldrig hällas ut i avlopp då de kan förstöra reningsverkens biologiska reningsprocesser. Överblivna kemikalier ska lämnas till återvinningscentralen. Tänk på att aldrig blanda olika kemikalier. Vissa poolkemikalier kan om de blandas bilda gaser som är direkt skadliga vid inandning. Om du behöver tömma din pool finns det en del att tänka på. Läs mer om det på sidan om avlopp.

Bekämpningsmedel

I handeln finns bekämpningsmedel mot exempelvis ogräs och viss ohyra avsedda för privathushåll. Fundera över om du verkligen behöver bekämpa kemiskt eller om det finns någon annan lämplig metod. Hushållen använder sammantaget stora mängder bekämpningsmedel. Fundera även på om det finns risker med att använda sådant som inte är bekämpningsmedel i det syftet. Att återkommande salta mot ogräs kan lokalt höja salthalten i jorden och påverkar då inte bara ogräset utan även jordens flora.

Om du vill veta mer om kemikalier i din vardag kan du besöka kemikalieinspektionens webbplats.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som finns i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Eftersom köldmedier bidrar till växthuseffekten är det viktigt hur vi hanterar dessa för att minska risken för läckage.

Som privatperson är det viktigt att utrustning som innehåller köldmedier lämnas till återvinningscentraler när de byts ut för att kunna tas om hand på rätt sätt.

Vid installation av olika värmepumpar som innehåller köldmedier krävs det tillstånd från kommunen. Det krävs vid installation av berg, jord, yt- eller grundvattenvärme.

Viktigt att veta

 

Om du som privatperson driver en verksamhet hemma dit dina kunder kommer, exempelvis frisörsalong, är du en verksamhet i kemikalielagstiftningens mening. Då gäller andra, ofta strängare regler, än för privatpersoner.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: