Stäng

Inköp, regler och policy

Processen för upphandling ska vara öppen och förutsägbar, så att företagen som vill delta i upphandlingen om kommunens kontrakt kan tävla på lika villkor.

Grundprinciperna i offentlig upphandling

Reglerna för offentlig upphandling bygger på ett EU-direktiv och dessa är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. Det innebär att alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling som har ett värde över tröskelvärdet.

De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån vad som ska köpas in. Lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.

Syfte med regelverket

 • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
 • främja fri rörlighet inom EU
 • främja fri konkurrens
 • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • motverka korruption och jäv

Allmänna regler vid upphandling

Beroende på vad som ska upphandlas och till vilken typ av verksamhet som varan eller tjänsten användas i finns det olika regler. För de flesta fall gäller följande, om inte särskilda skäl föreligger:

 • Överstiger inköpet 2,4 millioner kr ska det annonseras i den unionsgemensamma databasen TED Länk till annan webbplats..
 • Överstiger inköpet 700 000 kr ska det annonseras i en allmänt tillgänglig databas som är registrerad för upphandlingsstatistik.

Lokala regler för Skurups kommun

I kommunens inköps och upphandlingspolicy är det grundläggande att all upphandling ska ske genom helhetssyn och främja nyttan för hela kommunen.

Konkurrens ska främjas på lång sikt och kommunen ska endast anlita leverantörer som är seriösa och pålitliga och som kan tillhandahålla varor eller tjänster med den kvalitet och kompetens som krävs.

Upphandlingsverksamheten ska beakta det lokala näringslivets möjligheter att delta i kommunens upphandlingar, exempelvis genom att:

 • Föra en regelbunden dialog med det lokala näringslivet
 • Utbilda de lokala näringsidkarna
 • Ställa relevanta krav i upphandlingarna

Om du är intresserad av att veta mer om hur Skurups kommun jobbar med upphandling, hör av dig till kansli@skurup.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: