Stäng

Ventilationskontroll - OVK

Eftersom inomhusklimatet har stor betydelse för vår hälsa finns det krav på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Kravet omfattar skolor, daghem, flerbostadshus och kontorsbyggnader. För småhus (en- och tvåbostadshus) behöver kontrollen bara utföras innan ventilationssystemet används för första gången.

Regelbunden kontroll

Kontrollen ska ske regelbundet, men med olika intervall beroende på vilket ventilationssystem som används och vad byggnaden används till. Funktionskontrollen innefattar en kontroll av:

  • att funktionen hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk,
  • att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet,
  • att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Kontrollen ska utföras av sakkunnig funktionskontrollant med riksbehörighet. Sök i telefonkatalog eller på webben under rubrikerna VVS-konsulter eller ventilationsföretag. Har du frågor är du välkommen att kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad eller se Boverkets hemsida.

Intervaller för återkommande besiktning

Byggnader

Besikntningsintervall

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilations-system samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

6 år

Besiktning ska utföras senast inom intervall enligt ovan. Om besiktningen utförs tidigare, ska dock nästa besiktning ske senast inom intervallen (ovan)räknat från den senaste faktiskt utförda besiktningen. Om besiktningen inte har utförts inom föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den senaste besiktningen skulle ha utförts.

Olika ventilationssystem

  • Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt.
  • Med S-ventilation avses självdragsventilation.
  • Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Ett exemplar av protokollet från besiktningen ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till Myndighetsenheten för miljö och byggnad i Skurups kommun. Se adress nedan. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 10 kap plan- och bygglagen (PBL) bl.a. förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: