Stäng

Särskilda behov, extra stöd

Här kan du hitta information om extra anspassningar och särskilt elevstöd.

En person läser ur en bok till en barngrupp.

Särskilda behov

Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar att nå betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas och finns reglerat i Skollagen 3 kap 7 §.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats, som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen och är inte överklagningsbart. Det måste inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Extra anpassningar ska ges om det kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas. Detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan (IUP) i de årskurser där en sådan ska upprättas. Rätten till stöd i form av extra anpassningar gäller i följande skolformer:

  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola
  • komvux

Rätten till stöd i form av extra anpassningar gäller även i fritidshemmet.

Särskilt stöd

Till skillnad från stöd i form av extra anpassningar är särskilt stödinsatser av mer ingripande karaktär. Särskilt stöd för en elev beslutas av rektorn i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är det dokument där det framgår vilket behov av särskilt stöd som en elev har och hur stödbehovet ska tillgodoses. Det finns inget krav på att åtgärdsprogrammet ska undertecknas av eleven eller elevens vårdnadshavare.

Särskilt stöd är insatser som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det innebär dock inte att elevstödjande arbete som utförs av någon annan än den undervisande läraren i alla lägen utgör särskilt stöd. Enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid räknas inte som särskilt stöd, utan betraktas som stöd i form av extra anpassningar.

Om elev eller vårdnadshavare har invändningar mot ett beslut om åtgärdsprogram, eller mot ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte ska upprättas, kan beslutet överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN).

Inom komvux gäller inte bestämmelserna om särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: