Stäng

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Strandzonen är viktig och värdefull för många.

Strandbänk mot havet med brygga i bakgrunden

Var gäller strandskyddet?

I Sverige gäller 100 meter strandskydd generellt vid alla hav, sjöar och vattendrag. Avståndet gäller både in över land och ut i vattnet. I vissa områden finns det beslut om att utöka strandskyddet som då kan gälla upp till 300 meter. I Skåne har länsstyrelsen fattat beslut om var strandskyddet ska gälla. För att se strandskyddets utbredning i Skåne hänvisar vi till länsstyrelsens karttjänst.

Vad innebär reglerna för min fastighet?

Om din fastighet befinner sig inom strandskyddat område innebär det vissa begränsningar. Du får till exempel inte uppföra byggnader, anläggningar eller privatisera inom området utan dispens. Med privatisering menas åtgärder som gör att området kan uppfattas av allmänheten som privat. Exempel på åtgärder som kan vara privatiserande är att klippa gräsmattan, ställa ut utemöbler, sätta upp staket eller liknande åtgärder. Samrådsskyldighet råder vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområde utanför tomtplats. Myndighetsenheten för miljö är kontrollmyndighet om det inte samtidigt råder andra skydd på platsen, exempelvis landskapsbildsskydd, och bistår även med rådgivning.

Historik

Det generella strandskyddet tillkom år 1975 i dåvarande naturvårdslagen. Bestämmelserna flyttades sedan till miljöbalken år 1999. Från början avsåg bestämmelserna endast den allemansrättsliga tillgången. År 2009 tillkom bestämmelser om att även förutsättningarna för växt- och djurliv skulle tryggas. Vid tillsyn på en fastighet tillämpas därför förutsättningarna som rådde år 1975. Åtgärder vidtagna efter det årtalet som saknar dispens är därför i de flesta fall otillåtna. Det finns ingen preskriptionstid för brott mot strandskyddslagstiftningen. Det finns vissa verksamheter som är undantagna i lagstiftningen, exempelvis jordbruk och fiskerinäringen.

Viktigt att veta

 

Åtgärder som vidtas utan att dispens först har beviljats kan vara ett brott mot lagstiftningen vilket kan leda till krav om rättelse samt åtalsanmälan.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: