Stäng

Livsmedel

Verksamheter som arbetar med mat har ett speciellt ansvar för att se till att människor inte blir lurade eller sjuka av det de äter och dricker.

Chili som hackas på en skärbräda.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

För att vara en livsmedelsverksamhet i lagens mening krävs att man bedriver den med viss kontinuitet och viss organisation. Nästan all slags försäljning och servering av livsmedel ska registreras hos kommunen. Ingen hänsyn tas till om du har ett bolag eller ekonomiskt vinstsyfte.

Undantaget är mat som serveras i en privat krets, exempelvis hemma eller vid en födelsedagsfest. Om en skolklass bakar kakor och säljer vid ett enstaka tillfälle under ett år är även det undantaget.

Kontakta myndigheten om du är osäker.

Kontakta Myndighetsenheten gällande:

 • Registrering/avregistrering av livsmedelsverksamhet
 • Ändring i livsmedelsverksamhet
 • Tillfällig försäljning av alla livsmedel
 • Egenkontroll
 • Rådgivning i livsmedelsärenden
 • Misstänkt matförgiftning
 • Klagomål och tips

Registrering

För att starta en livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om registrering till Myndighetsenheten. Anmälan måste göras minst två veckor före planerad uppstart av verksamheten. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsverksamheten har registrerats eller när det är två veckor sedan myndigheten fick in anmälan. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen. Tänk på att om du har eget dricksvatten ska brunnen registreras som en verksamhet för sig.

Om verksamheten upphör, ändrar ägare eller väsentliga ändringar görs, ska detta meddelas Myndighetsenheten. Då en verksamhet överlåts till annan ägare ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering senast två veckor före övertagandet.

Du anmäler enkelt din verksamhet eller ändringar av denna i vår e-tjänst. Har du inte möjlighet att använda den går det att beställa en blankett som skickas med posten.

Om man missar att registrera sin verksamhet innan den startar så ska myndigheten fatta beslut om sanktionsavgift. Avgiften beräknas utifrån företagets årsomsättning och utgör 0.5 eller 1% av denna.

Kontroll

Det finns ett stort regelverk kring livsmedelshantering som är beslutat av EU. En del av detta består av regler gällande myndighetens kontroll av livsmedelsanläggningar. Det framgår bland annat att vi ska genomföra regelbundna kontroller som i första hand ska ske oanmält.

Efter en kontroll ska verksamheten få skriftlig information om eventuella avvikelser. Kontrollen ger även myndigheten rätt till tillträde och rätt att ta del av all information som rör verksamheten om informationen behövs för kontrollen. Det framgår också att kontrollmyndigheten har rätt att ta ut en avgift.

Vid en kontroll presenterar sig inspektören och visar sitt tjänste-ID. Inspektören går igenom med personal på plats vad som kommer ingå i kontrollen, vi tittar inte på alla områden vid en kontroll. Sedan genomförs kontrollen och avslutas med en genomgång av vad som noterats och diskuterats. Efter kontrollen skickas en kontrollrapport och ett beslut om avgift. Myndigheten debiterar nedlagd tid. Skulle allvarliga brister ha upptäckts som innebär en fara för människors hälsa kan myndigheten fatta beslut om åtgärdskrav på plats.

Egenkontroll

Egenkontrollens syfte är att i själva hanteringskedjan sätta in kontroller, rutiner och åtgärder för att minska riskerna och få en jämn och bra kvalitet. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där man med hjälp av styrning av de kritiska momenten säkrar att den färdiga produkten blir bra. Alla livsmedelsverksamheter ska bedriva ett egenkontrollarbete. För att egenkontrollen ska bli bra gäller det att ha koll på grundförutsättningarna innan en HACCP genomförs. I mindre verksamheter kan det räcka med egenkontroll utifrån grundförutsättningarna.

I grundförutsättningarna ingår:

 • lokalen verksamheten bedrivs i ska vara väl underhållen och lätt att rengöra.
 • skadedjursbekämpning och då framförallt det förebyggande arbetet.
 • material i kontakt med livsmedel ska vara godkänt för det.
 • flöden, alltså hur du arbetar med rena och smutsiga moment.
 • rengöring anpassad efter din verksamhet.
 • personlig hygien i form av exempelvis kläder och rutin för handtvätt.
 • temperaturer och kontroller av dessa.
 • avfall och hur detta hanteras.
 • utbildning, att rätt kunskaper finns för det ni gör.

Klagomål

Klagomål gällande livsmedelshantering i Skurups kommun lämnas till Myndighetsenheten. Det är bra om klagomålet även framförs till den verksamhet klagomålet gäller. Om du har köpt en vara som är dålig, kontakta i första hand butiken eller tillverkaren. Är du inte nöjd medbemötandet, kontakta oss.

Om du vill lämna ett klagomål gällande en livsmedelsverksamhet eller en vara är det bra att vara så specifik som möjligt. Vi behöver veta varför du inte är nöjd, inköpsställe, namnet på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer eller batch-nummer.

Misstänkt matförgiftning

Misstänker du att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Skurups kommun bör du snarast kontakta oss och göra en anmälan. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt och förhindra att andra drabbas. Vår utredning kan inte starta innan vi får vetskap om den misstänkta matförgiftningen.

Vi behöver veta:

 • Var måltiden ägde rum
 • datum samt tid
 • Vad måltiden bestod av, inklusive dryck
 • Hur många som åt av den misstänka maten och hur många som blev sjuka
 • Datum och tidpunkt för insjuknandet
 • Symptom
 • Hur länge symptomen fanns kvar
 • Vad de drabbade ätit de senaste dygnen innan symptom uppstod
 • Om den drabbade varit utomlands eller ätit särskilt känslig mat, till exempel ostron och rå köttfärs, den senaste veckan
 • Om läkare har kontaktats
 • Era kontaktuppgifter

Viktigt att veta

 

Myndigheten tar ut en timavgift för handläggning av ärenden som rör livsmedelsverksamheter. Avgift i klagomålsärenden tas dock endast ut om klagomålet bedöms vara befogat.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: