Stäng

Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

Bygglovsprocessen steg för steg i olika pastellfärger, ljusblått, mörkblått, lila, purpur, mörkblått, grönt

Innan du söker bygglov finns det en del saker som kan vara bra att ta reda på och förbereda. Krävs bygglov för det som du vill göra? Finns det förutsättningar att få bygga det som du vill? Vilka ritningar behöver du lämna in?

Behöver du ansöka om bygglov?

Ett första steg är att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för den åtgärd som du vill göra.
Här får du information om det du vill göra är bygglovspliktigt, vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan och om det krävs en kontrollansvarig.

Vilka förutsättningar finns det för att bygga det du vill?

Inför din ansökan eller anmälan så är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som finns för din fastighet. Du behöver ta reda på om detaljplanen eller områdesbestämmelser tillåter det du vill göra.

Vilka ritningar och handlingar krävs?

Ritningarna som du lämnar in tillsammans med din ansökan ska tydligt visa hur det ska se ut när du har byggt färdigt.
Här kan du läsa om mer krav på ritningar och handlingar.

Rådgivning

Du är välkommen att kontakta oss och boka in ett rådgivningsmöte.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om lov via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument med en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver BankID för att använda e-tjänsten.

Det går även bra att ansöka med en blankett. För att få en blankett skickad till dig, kontakta myndighetsenheten@skurup.se, men för en effektivare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Vill du skicka in din ansökan via brev gör du det till:

Myndighetsenheten för miljö och byggnad
274 80 Skurup

Det går även bra att lämna in din ansökan direkt i kommunhusets reception på Stora Torggatan 4.

Tips!

Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går handläggningen av ditt ärende snabbare.

Så följer du ditt ärende

När ditt ärende är registrerat kan du följa vad som händer via e-tjänsten Mina byggärenden Länk till annan webbplats..

Hur lång tid tar det?

Det kan ta upp till 10 veckor att få ett bygglovsbeslut, efter det att ditt ärende bedöms vara komplett för handläggning. I vissa särskilda fall kan handläggningen förlängas med 10 veckor.

Avgifter för handläggning

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda

Om din ansökan avviker från gällande detaljplan eller din fastighet ligger utanför område med detaljplan kommer berörda grannar och sakkägare få tillfälle att inkomma med synpunkter om den planerade åtgärden.

Vi kan även behöva höra andra myndigheter och remissinstanser för att inhämta information innan beslut kan tas i ärendet.

Om någon har synpunkter på din ansökan kommer du få tillfälle att yttra dig innan beslut fattas.

När vi granskat ditt ärende och utrett alla förutsättningar så fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Bygglovsbeslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats..

Information om hur du överklagar finns i beslutet.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

Det framgår av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende och du kommer i så fall få en kallelse.

På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta, tillsammans med en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd behöver oftast inte hållas i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du startbeskedet först efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Efter att ditt bygge varit igång en tid så kommer byggnadsinspektören ut och besöker byggarbetsplatsen. Antalet besök som ska göras bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I samband med att byggåtgärden färdigställs så ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Du kan begära slutbesked via vår e-tjänst Begäran om slutbesked. Länk till annan webbplats.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: