Stäng

Hållbarhetsarbete i kommunen

Det hållbara samhället är ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhet.

Ett träd på en kulle, ett samhälle i bakgrunden, solsken.

Zimmerman backe i Skurup, en del av Bräknehus naturpark.

Ett par dimensioner av hållbar utveckling

För en hållbar utveckling (HUT) måste vi värna och använda de resurser vi har på ett hållbart sätt. Det handlar om att använda våra resurser mer effektivt och om att på lång sikt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser, så som naturens resurser och människors hälsa. Hur vi hushåller med våra resurser har konsekvenser för Skurups kommuns utveckling och välstånd.

  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses.
  • Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”

Arbete med miljömålsprogram i Skurups kommun

Miljöstrategiska enheten, med uppdrag av Samhällsbyggnadsberedningen, arbetar med att ta fram ett nytt miljömålsprogram för Skurups kommun 2024–2030.

Miljömålsprogrammet arbetas fram för att bli ett styrdokument för kommunen vid verksamhets- och budgetplanering samt vid investeringar för att Skurups kommun på lokal nivå ska uppnå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

Programmet siktar också på balanserad tillväxt, maximera värdet för skattepengarna och skapa attraktiva livsmiljöer i hela Skurup. Programmet publiceras när det är antaget.

Klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2021–2030

Klimatstrategin och energiplanen syftar till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser, minska användandet av fossila bränslen, att andelen el- och värmeproduktion baserade på förnybara energikällor ska öka, minska energianvändning och att energieffektiviseringen ska öka.

Strategin innehåller en handlingsplan med åtgärdspaket som på sikt ska minska kommunens klimatpåverkan. För närvarande är planen under revidering.

Hållbarhetsprinciperna

 

Begreppet hållbar utveckling och vår strävan mot ett bärkraftigt och helt och hållet hållbart samhälle ryms i fyra hållbarhetsprinciper, de säger att i det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk:

  1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossila bränslen, metaller och mineraler)
  2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex svårnedbrytbara kemikalier)
  3. Undanträngning med fysiska metoder (t ex avskogning)
  4. Och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: