Stäng

Modersmålsundervisning i grundskolan

Här hittar du information om vem som har rätt till modersmålsundervisning samt du ansöker.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan.

Målet är att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen i sitt modersmål i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Modersmålslärarna ska ha goda kunskaper i modersmålet de undervisar i, i det svenska språket och om det svenska samhället.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor.

Rätt till modersmålsundervisning

Eleverna har rätt till undervisning i sju läsår, undantaget de nordiska språken som har rätt till undervisning i nio läsår. Undervisning bevilijas om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
 • eleven använder språket dagligen i hemmet*
 • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
 • lämplig lärare i det aktuella språket finns.
 • undervisningen sker utanför den ordinarie undervisningstiden
 • eleverna har rätt till undervisning i sju läsår, undantaget de nordiska språken som har rätt till undervisning i nio läsår.

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.

Kommunen är skyldig att ge modersmålsundervisning i minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen och om det finns en lämplig lärare. Undervisning erbjuds i nio läsår.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).
De minoritetsspråk som finns i Sverige är:

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani chib
 • Samiska

Syfte

Skurups kommuns policy för modersmål anger kommunens förhållningssätt till modersmål.

Policyns syfte är att tydliggöra förhållningssättet för tjänstemännen samt verka för att eleverna skall utveckla sitt modersmål och få en god integration av nya kommunmedborgare med utländskt ursprung. Tydlighet, höga förväntningar och samverkan ser vi som framgångsfaktorer.

Modersmål

Modersmålsundervisning är ett erbjudande som ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Nedanstående gäller för modersmålsverksamheten i Skurup med vissa undantag enligt Skollagen vad avser de nationella minoritetsspråken, nordiska språk och adoptivbarn:

 • Modersmålsundervisning erbjuds i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet och bedrivs efter/innan ordinarie schema, det vill säga ordinarie schema bryts ej och undervisningen sker utöver den timplan som fastställts för aktuell grund- och grundsärskola (om det inte är språkval) eller som utökat program i gymnasieskolan (om det inte är individuellt val).
 • Ansökan för modersmål ska inkomma i god tid för att huvudmannen ska kunna erbjuda undervisning. För önskad undervisning på höstterminen bör ansökan vara inkommen senast 1 maj, på vårterminen bör ansökan vara inkommen senast 1 december.
 • Skollagens krav på vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet innebär att elever boende i familjehem eller i HVB- hem inte erbjuds att påbörja modersmål om inte dessa krav uppfylls.
 • Adoptivbarn har rätt till modersmål även om det inte är det dagliga umgängesspråket i hemmet, dock skall eleven ha grundläggande kunskaper i språket för att rätten till undervisning i modersmål skall räknas.
 • Miniminivån om minst fem elever som ska önska modersmålsundervisning för att skyldighet att anordna sådan uppkommer ska enligt skol- och gymnasieförordningarna räknas per huvudman och språk. Samtliga fem skall uppfylla kunskapsnivån för att skyldigheten skall uppkomma.
 • Eleverna som läser modersmål samlas på någon av kommunens skolor för att få undervisning i modersmål, sammansättningen gällande åldrar ser olika ut beroende på intresset. Grupperna består av 5-30 elever.
 • Elevernas kunskapsnivå testas innan modersmålsundervisning erbjuds för att säkerställa att eleverna uppfyller skollagens krav om grundläggande nivå i grund- och grundsärskolan eller god nivå i gymnasieskolan, i aktuellt språk. Detta skall säkerställas innan lärare för modersmålet anställs och kurs startas. Modersmålssamordnaren är ytterst ansvarig för testning, framtagning av checklista för att säkerställa kunskapsnivå mm. Skurup ser positivt på standardiserade tester samt digitala alternativ.
 • Skolverket har i sina krav undantagit modersmålslärare från legitimitetskravet och använder sig i stället av begreppet "lämplig lärare", i Skurup skall krav om lämplighet innefatta minst eftergymnasial utbildning i sin sammantagna bedömning gällande lämplighet. I Skurup strävar vi efter att all personal inom skola och utbildning skall vara legitimerad och behörig för att kunna säkerställa högsta möjliga kvalitet i undervisningen.
 • Modersmål erbjuds enligt skollagen under sammanlagt sju läsår under elevens skoltid.
 • Rätten till modersmål gäller endast ett språk per elev.
 • Ämnet modersmål är frivilligt, men när en elev valt att delta blir det ett skolämne precis som alla andra skolämnen, närvaroregistrering följer då samma rutin som för övrig utbildning. Om eleven uteblir från modersmålsundervisningen utan giltigt skäl tre gånger i rad kontaktas samordnare för modersmål och eleven skrivs ut från modersmålsundervisningen, efter samtal med vårdnadshavare. Vårdnadshavare har möjlighet att inkomma med ny ansökan.
 • (Skollagen 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 15 kap. 19 §, Skolförordningen 5 kap. 8 och 10-11 §§, 9kap. 6 § och Gymnasieförordningen 4 kap. 7 och 17-19 §§).

Hur du ansöker om modersmålsundervisning

 

En e-tjänst för ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning är under uppbyggnad. I nuläget ansöker du om modersmålsundervisning genom att kontakta ditt barns mentor för att få en ansökningsblankett. Ansökan skickas till rektor på ditt bans skola.

 

Samma tillvägagångssätt gäller vid uppsägning av modersmålsundervisning.

Kontakt

Per-Herbert Andersson, chef modersmålsenheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: