Stäng

Brandskydd vid tillfällig övernattning

I lokaler där personer sover ställs generellt högre krav på brandskyddet. Ibland sker övernattning i lokaler som egentligen inte är avsedda för detta, till exempel skolor och idrottsanläggningar.

 • För att övernattningen ändå ska kunna genomföras tillräckligt säkert, ställer räddningstjänsten vissa krav på byggnaden och på arrangören.

Krav på arrangören

 • Arrangören ska ha fått tillstånd av fastighetsägaren att genomföra övernattningen.
 • Endast lokaler som är godkända och anvisade av fastighetsägaren får användas för övernattning.
 • Fullständig anmälan ska i god tid lämnas till räddningstjänsten via e-tjänst.
 • Övernattande eller närvarande förläggningsansvarig ska tillgång till telefon.
 • Information ska lämnas till de övernattande om vilka säkerhetsregler som gäller, hur de utrymmer och var alla återsamlas efter en utrymning.
 • Ha regel att rökning, levande ljus eller annan form av öppen eld inte är tillåtet.
 • Ha regler för hur telefoner, läsplattor och annan elektronik ska laddas. De får inte laddas på bäddar eller annat fibröst material. Elcyklar, hoverboard, maskiner etcetera får inte laddas obevakade och aldrig på natten.
 • Arrangören ska ha en uppdaterad förteckning om vilka som övernattar samt telefonnummer till var och en eller en anhörig. Denna lista ska finnas tillgänglig för förläggningsansvarig under pågående övernattning.
 • En förläggningsansvarig ska finnas på plats oavbrutet under hela övernattningen och alltid vara tillgänglig på det telefonnummer som angetts i anmälan till räddningstjänsten.
 • Se till att det är minst 1,5 meter mellan varje övernattande. Kravet ställs för att det ska finnas fri väg vid utrymning och för att begränsa antalet personer i varje rum.

Anmälan

Anmälan om tillfällig övernattning görs på e-tjänst senast fem vardagar innan övernattningen påbörjas. Om anmälan lämnas senare måste anmälaren även kontakta räddningstjänsten:

Viktigt att veta

 • Det är mycket viktigt att räddningstjänsten informeras om att det sover personer i en lokal där det normalt inte vistas någon på natten.
 • I kommunens avgiftskatalog 2024:
  • Övernattning
   Alla lokaler i Skurup 50 kr/dygn/person.
   De fritids- och skollokaler som är godkända för övernattning kan upplåtas till ideella föreningar eller
   till arrangemang i regi av ideella föreningar
 • Det får inte finnas kvarvarande anmärkningar från räddningstjänstens tillsyn som berör aktuella lokaler.
 • Byggnaden ska vara försedd med ett automatiskt brand- och utrymningslarm. Detektion ska finnas i övernattningsrum, angränsande rum (även förråd) samt i berörda utrymningsvägar. Om larm saknas, kan lokalen förses med kommunicerande brandvarnare (larmar en larmar alla) i samma omfattning och som testats före övernattningen.
 • Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (exempelvis korridorer och trapphus) ska vara fria från lösa stolar, bord, kläder eller andra föremål som kan utgöra hinder eller brandfara.
 • Utrymningsvägar ska vara lätta att öppna och alltid vara öppningsbara från insidan utan nyckel, kod, kort, tag eller motsvarande.
 • Om fönster används för utrymning ska följande måttkrav uppfyllas: Öppningsbredd≥50 cm, öppningshöjd≥60 cm, bredd+höjd≥150 cm. Höjd från golv till fönsteröppning får vara maximalt 120 centimeter men inte högre än att alla övernattande kan klättra upp. Från fönsteröppning till mark på utsida får det vara maximalt 200 centimeter. Observera att fönsterutrymning inte är tillåten om förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.
 • Det ska finnas släckutrustning som är lätt att nå.
 • Lokalen ska ha utrymningsskyltar med inbyggd belysning. Skyltarna ska vara synliga och får inte täckas över eller hamna bakom exempelvis gardiner.
 • Belysning i korridorer och trappor ska vara tända nattetid.
 • Eventuella tillfälliga elektriska installationer ska vara utförd av behörig installatör.
 • Övernattning får enbart ske på bottenvåningen. Om brandskyddsnivån är hög kan övernattning i vissa fall få ske på annat våningsplan. Krav ställs då på heltäckande brand- och utrymningslarm i hela byggnaden och tillgång till flera utrymningsvägar i brandtekniskt avskilda trapphus eller utvändig trappa.
 • Klassrum för fysik, kemi eller slöjd får inte användas för övernattning.
 • Rum som inte används ska vara låsta.
 • Rum för övernattning ska hållas fria från möbler som kan utgöra hinder. Möblerna placeras på en sida i övernattningsrummet eller i ett annat rum. Möblerna får inte blockera utrymningsväg eller väg till utrymningsväg.

Räddningstjänsten kommer inte att lämna något godkännande för övernattningen. Enligt lagen om skydd mot olyckor är det nyttjanderättshavaren (i detta fall arrangören), och fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet är tillräckligt bra.

Arrangören ska i sin anmälan intyga att brandskyddet uppfyller ställda krav. Förutsättningar för ett bra brandskydd är inte begränsat till vad som framkommer här eller i anmälan. Det beror även på byggnadens skick, yttre omständigheter (finns det exempelvis risk för anlagd brand?), och de övernattandes förmåga att sätta sig själva i säkerhet.

Räddningstjänsten kan komma att göra tillsyn på övernattningslokalen och arrangörens rutiner före övernattningen eller under pågående arrangemang.

Övernattningar där tillsyn sker kan väljas slumpmässigt eller när räddningstjänsten bedömer att det finns anledning till detta.

 • Ett exempel på anledning kan vara om räddningstjänsten misstänker att byggnaden är olämplig för övernattande.

Räddningstjänsten gör tillsyn på oanmälda övernattningar som räddningstjänsten fått kännedom om på annat sätt. Om det finns brister i säkerheten kan räddningstjänsten ställa krav på att åtgärder ska genomföras eller i värsta fall förbjuda en övernattning.

 • Tillsyn av en lokal i samband med en anmäld övernattning är kostnadsfri.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: