Stäng

Detaljplaner

Kommunen ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en detaljplan.

Läs mer här om hur det går till.

brygga, hav, strand

Vad är en detaljplan?

Planläggning styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får lov att se ut inom ett visst område. Detaljplaner kan se väldigt olika ut och ha väldigt olika detaljeringsgrad, dels för att de är framtagna under olika tidperioder, dels för att det kan behövas mycket reglering med många olika bestämmelser inom ett område men väldigt få och enklare bestämmelser i ett annat. Detaljplanen bestämmer hur mark- och vattenytor ska användas och den är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta och kan omfatta en separat fastighet, ett kvarter eller ett större område. Till plankartan, där det också står en förteckning över alla bestämmelser som använts, hör en planbeskrivning, vilken förklarar syftet och innehållet i planen. Till detta hör också en undersökning om betydande miljöpåverkan där kommunen utreder vilka konsekvenser som kan bli för miljön vid planens genomförande. I Skurups kommun är det främst de fyra tätorterna som omfattas av detaljplaner.

Kommunalt planmonopol

Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan. Likaså är det kommunen som har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång. Kommunen ansvarar också för att tolka de detaljplaner som gäller. En detaljplan börjar gälla när den fått laga kraft och gäller sedan tills den ersätts av en ny, ändras eller tills ett beslut om att upphäva planen tas. För varje detaljplan finns en genomförandetid, vilket är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras.

 

Vill du veta mer?

 

På sidan "Pågående detaljplaner >>" kan du läsa mer om gällande detaljplaner.

Vi arbetar även med att få upp detaljplanerna i en karttjänst här på denna sida inom kort.

Kontakta planenheten

vid frågor om översiktsplan, detaljplaner och planprocessen
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: