Stäng

Enskilt avlopp

Det är av yttersta vikt att du som har enskilt avlopp på din fastighet säkerställer att din avloppsanläggning renar avloppsvattnet tillräckligt. Rent vatten är en av världens mest värdefulla naturresurser.

Ljus toalett, vask, handduk, papperskorg, kakel och toastol.

Eget avlopp

En del fastigheter i kommunen har inte tillgång till det kommunala avloppsnätet och måste därför ansvara för reningen av den egna fastighetens avloppsvatten. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Det är viktigt att rena avloppsvatten, för att förhindra spridning av smittämnen samt att avvärja ett tillskott av gödande näringsämnen till havet, sjöar och vattendrag. Hos Havs- och vattenmyndigheten finns mer information om gällande regler.

Ska du köpa en fastighet med enskilt avlopp rekommenderar vi att du kontaktar kommunen för att kontrollera om avloppsanläggningen är godkänd. Detta oavsett vad som står i annonsen.

Ansvar

Om du bor utanför ett område där det finns en kommunal avloppslösning är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att ditt avloppsvatten genomgår lämplig rening innan det släpps ut. I ditt hushålls avloppsvatten finns växtnäringsämnen, bakterier och virus som annars riskerar att påverka grund- och ytvatten negativt. Exempelvis så kan du genom ditt utsläpp bidra till att vattendrag och sjöar övergöds eller att din grannes eller din egen dricksvattentäkt förorenas. Det är sedan 1960-talet olagligt att ha vattentoalett ansluten till bara en slamavskiljare utan efterföljande rening.

Om du har en enskild avloppsanläggning är det bra att läsa in sig på hur just den anläggningen fungerar. För att veta att avloppet fungerar som det är tänkt är det viktigt att man som fastighetsägare följer egenkontrollprogrammet för anläggningen om man inte har serviceavtal. Är det en äldre anläggning kan det vara aktuellt med provtagning.

Enligt gällande lagstiftning måste avloppsvatten hanteras på ett sätt som inte utgör en fara för människors hälsa eller miljön.

Tillsyn

Alla avloppssystem har en begränsad livslängd och för att säkerställa deras långsiktiga funktion måste de underhållas noggrant. Kommunen genomför regelbundna inspektioner för att se till så att avloppsanläggningen fungerar som den ska. Tillsyn utförs oftast genom schemalagda inspektioner, men ibland kan det även inkludera enkätundersökningar.

För att uppfylla de aktuella kraven måste din avloppsanläggning vara korrekt utformad. Avloppsanläggningar kräver regelbunden skötsel och tillsyn för att fungera effektivt, och som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att din avloppsanläggning upprätthåller god funktion.

Om du är osäker på vilken typ av avloppsanläggning din fastighet har, kan du kontakta Myndighetsenheten-miljö för vägledning. Myndighetsenheten för miljö och byggnad ansvarar för att övervaka enskilda avloppsanläggningar för att säkerställa att reningskraven uppfylls. På fastigheter där avloppsanläggningen inte uppfyller de gällande reningskraven kan myndigheten kräva att fastighetsägaren vidtar åtgärder inom en viss tid.

Ny eller ändrad anläggning

Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning på din fastighet eller göra förändringar på en befintlig anläggning måste du först få ett tillstånd från Myndighetsenheten för miljö och byggnad eller göra en anmälan. Du kan göra detta online via våra e-tjänster. Innan du skickar in ditt ärende kan det vara klokt att kontakta Myndigheten för hjälp och råd. Avloppsguidens marknadsöversikt kan fungera som ett stöd i ditt val av anläggning. Kontrollera även med kommunens serviceförvaltning om du istället kan få kommunalt avlopp.

När du har skickat in alla nödvändiga handlingar tar det vanligtvis ungefär sex veckor att behandla ditt ärende. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att du inte får börja bygga avloppsanläggningen innan Myndighetsenheten för miljö och byggnad har utfärdat ett tillståndsbeslut för den nya eller ändrade anläggningen.

Fettavskiljare

Om du bedriver en livsmedelsverksamhet kan du behöva installera en fettavskiljare för att bibehålla god funktion i ditt enskilda avlopp. Ska du ansluta en fettavskiljare till ditt enskilda avlopp ska du kontakta oss på Myndighetsenheten miljö. Beroende på avloppsanläggningens utformning så kan en anmälan om ändring eller en helt ny ansökan behöva göras. Om du är ansluten till det kommunala avloppsnätet ska du istället kontakta kommunens VA-enhet samt göra en anmälan till Myndighetsenheten bygg.

Viktigt att veta

 

Myndigheten tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ärenden som gäller enskilt avlopp. Avgiften indexeras årligen och framgår av gällande taxa.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: