Stäng

Ansökan LSS

Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Slott, skymning, vatten

Svaneholmsslott i skymning, Skurups Kommun

Vilka omfattas av LSS

Insatserna är individuellt behovsprövade. Det innebär att handläggaren utreder om personen som söker insatser tillhör LSS personkrets, om personen har behov av stöd och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Du tillhör LSS personkrets om du har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsvariationer efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariationer som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Hur ansöker man?

Du eller dina vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare kan ansöka om insatser. Barn från 15 år kan själva ansöka om insatser i samförstånd med sina vårdnadshavare. Du ansöker om insatser hos LSS handläggaren vilken blankett du finner här.

Ansökan kan lämnas skriftlig eller muntligt. Handläggaren tar emot ansökan, utreder, gör en bedömning och fattar beslut.

Insatserna är avgiftsfria.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om LSS insatser får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för att få hjälp och information

Så här gör du för att överklaga:

  • Överklagandet ska innehålla:
    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad.
  • Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
  • Vilket beslut som överklagas.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet.

Skicka din skrivelse till:

Skurups kommun
Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg
274 80 SKURUP

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till:

Förvaltningsrätten i Skåne län
Box 4522
203 20 MALMÖ

Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som meddelat beslutet eller kontakta kommunens växel tel. 0411-53 60 00.

Handläggare LSS

Maria Elmstedt
Västergatan 44, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: