Stäng

Avgifter och regler, abonnemang

Läs här om vad Skurups kommuns avfallstaxa finns till för.

Kontakta PreZero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har frågor om avgifter och abonnemang.

Avfallshanteringen finansieras enbart genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för hushållens avfallshanteringen.

Tomma plastflaskor och övrigt plastskräp på ett vitt bord i ett ljust rum.

Detta bekostar avfallstaxan

  • Varje fastighet betalar en viktavgift som ska täcka kostnader för kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, informationsinsatser, kundtjänst och planeringsarbete.
  • Till viktavgiften kommer en abonnemangsavgift på mat och restavfallskärlen som ska täcka entreprenörens insamlingskostnad och arbete för eventuella tilläggstjänster. Abonnemang och vikt tillsammans med eventuell tilläggstjänst utgör årsavgiften.
  • Slamtömning av enskilda avlopp och fettavskiljare finansieras också genom taxa, med skillnaden att en begränsad mängd slam/fett ingår i tömningskostnaden. För mängder därutöver och eventuella tilläggstjänster utgår en separat taxa
  • Insamling och transport av kommunalt avfall samt drift och underhåll av avfallskärl och fordon.
  • Behandling av insamlat restavfall som går till energiåtervinning och av matavfall som går till biogasproduktion.
  • Drift och underhåll av bemannad återvinningscentral samt behandling och återvinningskostnad av allt mottagit avfall
  • Kommunikation, information och avfallsrelaterad kundservice.
  • Övergripande styrning och planering.

Kontakta PreZero

om du har frågor om källsortering, sophämtning, flyttanmälan eller fakturor.
Renhållningsgatan 8, 274 30 Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: