Stäng

Vårdnad, boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Det krävs då att föräldrarna gemensamt kan fatta beslut kring frågor rörande barnet.

  • Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller ej.
  • Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.
Träd allén solig höstdag i Bräknehus

Bräknehus

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innehåll regleras av föräldrabalken. Innebörden av ordet reglerar det ansvar föräldrar har för sitt barn till dess det fyllt 18 år. Lagstiftningen går allt mer mot att gemensam vårdnad är en självklarhet, även då föräldrarna är separerade. Den gemensamma vårdnaden kan också i vissa fall behållas även om en förälder motsätter sig detta, men endast om det skulle vara till gagn för barnet.

Boende

Domstol ges numera möjlighet att besluta om var barnet/barnen skall bo, utan att upplösa den gemensamma vårdnaden, vilket inte var möjligt enligt tidigare lagstiftning. Socialtjänsten gör också dessa boendeutredningar på uppdrag av domstol.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget skall utformas. Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den föräldern som det inte bor hos.

Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse, måste domstol fatta beslut i frågan. Även i vårdnads- och boendetvister utför socialtjänsten umgängesutredningar på domstolens begäran.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan själva avtala om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom. Avtalen upprättas vanligen vid socialtjänsten, som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen. Avsikten med vård- och omsorgsnämndens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa, då avtalen har viktiga konsekvenser för barnet.

Kontakt socionom Asieh Shiravand

Telefontid tisdagar 13.00-15.00
Individ- och familjeomsorg, Västergatan 44, Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: