Stäng

Skyddsjakt

Jakt för att förebygga skador av vilt kallas skyddsjakt. Om och när man får bedriva jakt regleras i jaktförordningen.

Svanhuvud med vatten i bakgrunden.

Syftet med skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredandet av vilt. Skyddsjakt syftar i första hand till att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

Utom detaljplanelagt område

Utom detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få bedriva skyddsjakt. Vissa undantag finns. För skyddsjakt av säl krävs tillstånd från Naturvårdsverket. Tillstånd kan endast fås om det inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen samt om det krävs för människors hälsa eller säkerhet, flygsäkerhet, skydda vilda djur eller växter inklusive deras livsmiljöer eller för att hindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område är det den kommunala skyddsjägaren som kan bedriva skyddsjakt. Utsedd jägare har skottslossningstillstånd från polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden. Den kommunala skyddsjägaren kan vara behjälplig om du hittar ett skadat djur som är i akut behov av avlivning. Kontakta då Myndighetsenheten snarast möjligt. Utanför telefontid kontakta växeln.

Om du anser att ett vilt djur ska jagas inom tätbebyggt område kan du kontakta Myndighetsenheten som gör en första bedömning i ärendet. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske eller inte, i det enskilda fallet.

Kostnaden för en eventuell avskjutning faller på fastighetsägaren.

Svartfårglar

I Skåne finns det gott om olika så kallade svartfåglar (exempelvis råkor och kajor) som trivs i städer då där är färre fiender och ofta gott om föda. Fåglarna bildar större flockar under vissa perioder. Råkor kan upplevas som störande på våren då de häckar i stora kolonier medan kajorna lever i störst kolonier frampå hösten då vuxna, ungar och ungfåglar samlas.

Myndigheten får ibland förfrågningar från allmänheten om skyddsjakt då de upplever kolonier av svartfågel som störande. Enligt domstolspraxis anses inte skrän och spilning utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt gällande lagstiftning. Att skjuta av enstaka individer ger ingen större effekt på det lokala beståndet eller den upplevda störningen. De skjutna individerna kommer snart att ersättas av nya fåglar.

Viktigt att veta

 

Kravet att vidta andra åtgärder än skyddsjakt för att skydda sin egendom är långtgående.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: