Stäng

Förhandsbesked

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen. Du behöver ett positivt förhandsbesked om du vill stycka av en bit mark till en byggnad utanför detaljplanerat område.

Vy över åsen från Janstorp, gult rapsfält och ett litet hus i bakgrunden

Lämplighetsprövning

Enligt plan- och bygglagen, PBL ska mark som bebyggs vara lämplig för ändamålet. Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse prövar man detta genom ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked är bindande vid senare bygglovsprövning.

Handlingar

Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som fordras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att behöva projektera hela huset.

Till ansökan behöver du bifoga:

  • Enklare karta där ni markerar placeringen av den tilltänkta byggnaden samt tilltänkt in- & utfart.
  • Kortare beskrivning av det tilltänkta projektet.

Det kan även behövas ytterligare handlingar under prövningen.

Många aspekter och myndigheter som berörs

Vid en lokaliseringsprövning utanför område med detaljplan är det flera aspekter som vi måste ta hänsyn till. Det är viktigt att det nybyggda huset passar in i den miljö och den bebyggelse som redan finns på platsen. Det måste även finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp. Riktlinjer i översiktsplan, fördjupad översiktsplan, fornminnen, avstånd till vägar, elledningar, med mera, är saker som också vägs in.

Berörda grannar och myndigheter skall höras, till exempel myndighetsenheten-miljö , Länsstyrelsen, Trafikverket, E.ON med flera. Detta sköts av bygglovsenheten.

Mer detaljerad information om ansökningsprocessen för förhandsbesked hittar ni på Boverkets hemsida.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: