Stäng

Skolplikt, frånvaro och ledighet

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätten till utbildning.

Skurups kommun har därutöver fastställt lokala riktlinjer.

Ett stort träd med blå himmel i bakgrunden och en familj på tre personer under trädkronan.

Skollagen och skolplikt

Enligt 7 kap 20§ skollagen har alla grundskoleelever som bor i Sverige skolplikt och det är varje vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt. Om en vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om en elev utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i terminsbetyget när betyg ska utfärdas. Om vårdnadshavaren inte ser till att barnet kommer till skolan kan Skol- och utbildningsutskottet besluta att förelägga vårdnadshavare att tillse att eleven kommer till skolan. Detta föreläggande kan förenas med vite.

Fristående skolor

Fristående skolor anmäler ärenden om elev som inte fullgör skolplikten enligt skollagen 7 kap 2§ i kontaktformuläret skolpliktsanmälan om frånvarande elev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan på telefonnummer 0411-536198

Frånvaroanmälan av elev

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller talsvar. Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Anmälan görs antingen i appen eller via telefon på telefonnummer: 0411-53 63 39 innan första lektionens start.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro samma dag som den sker, via SMS och/eller ett e-postmeddelande.


Frånvaroanmälan i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du få meddelande om ogiltig frånvaro.

Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

Kontaktuppgifter/bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du kan själv ändra dina uppgifter genom att logga in i Quiculum gå till mitt konto och välj kontaktuppgifter.

Ledighet

Skolan är elevernas arbetsplats och ledighet från skolarbetet ska undvikas. Resor ska i första hand förläggas till de ordinarie loven. Ett läsår består av 178 skoldagar. Det innebär att en elev har 187 lediga dagar på ett år. Skolan ska vara restriktiv med att bevilja ledighet.

I enighet med skollagen är det rektor som beslutar om ledighet.

En elev får, enligt skollagen, beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt. Synnerliga skäl kan till exempel vara elitidrottande elevers deltagande vid stora tävlingar, deltagande i elevutbyte på nationell/internationell nivå eller sjukdom/dödsfall i familjen.

Vårdnadshavarna ska skriftligen ansöka och redogöra för vilka skäl ledigheten berör. Ansökan om ledighet ska göras i Quiculum, om möjlig, senast två veckor i förväg. Båda vårdnadshavarna ska, vid gemensam vårdnad, skriva under ansökan. Rektor beslutar om ledighet. Beslutet går inte att överklaga.

Oavsett ledighetens längd ska ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Denna bedömning grundar sig på frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen, samt om eleven fullgör sin skolplikt. Ledighet beviljas inte vid nationella prov.

I de fall vi ser att vårdnadshavare frånvaroanmäler elev för att ledighet inte beviljats, kommer skolan att kontakta er vårdnadshavare och vid behov kalla till en elevvårdskonferens. Frånvaron kommer att ändras till ogiltig frånvaro.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan