Stäng

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnad för boende och hemresor.

Bidraget kan beviljas för elever som, på grund av lång och besvärlig resväg, behöver inackordera sig på skolorten. Reseavståndet mellan hemmet och skolan utgör beräkningsunderlag för bidraget.

Skurups kommun ansvarar för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan med undantag för elever som går på folkhögskola och fristående skola. Ansökan som gäller dessa skolor skall skickas på särskild blankett till Centrala Studiestödsnämnden.

För att vara berättigad till inackorderingsbidrag gäller följande:

  • Du är folkbokförd i Skurups kommun
  • Du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
  • Du är under 20 år (t o m vårterminen det år du fyller 20) och har rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • Du studerar vid en gymnasieskola inom Skånes samverkansområde eller ska gå en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
  • Du studerar på heltid och bor inackorderad på skolorten
  • Du uppbär inte resebidrag (skolkort)
  • Du har en resväg till skolan som uppgår till minst 50 km enkel resa eller en restid mellan hemmet och skolan som uppgår till minst 3 h/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning tar man hänsyn till eventuell cykel/gångavstånd till närmsta busshållplats/tågstation, du får räkna med 5 min/km fr o m 4:e km.
  • Du är mottagen i första hand på sökt utbildning


Ersättningsnivåer

Inackorderingsbidraget ges kontant med 1/30 av prisbasbeloppet, för år 2024 är beloppet 1910 kr per månad.

Elever vars reseavstånd överstiger 199 km enkel väg ges tillägg enligt följande:

Tillägg per månad

200 - 499 km 500 kr

500 km - 1 000 kr

Ansökan avser ett läsår och kan beviljas under högst 4 månader för höstterminen och 5 månader för vårterminen. Ny ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Underlag som styrker elevens angivna inackorderingsadress, exempelvis hyresavtal, ska bifogas ansökan.

Bidraget betalas ut den sista bankdagen varje bidragsmånad (september – maj).

Retroaktiv utbetalning görs endast för innevarande termin.

Betalningsmottagare skall vara myndig elev eller målsman om du är omyndig. Tänk på att anmäla konto hos Swedbanks kontoregister för att kunna få utbetalning till valt konto.

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidraget, till exempel genom avbrutna eller ej påbörjade studier, adressändring med mera, är du skyldig att snarast meddela hemkommunen detta. Felaktigt utbetalt bidrag skall återbetalas till kommunen.

Kontakt

Nina Daniel Ceihagen, skoladministratör

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: