Stäng

Anmälan om svartbyggen & ovårdade tomter

Du kan anmäla om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller om du tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad.

Myndighetsenheten för miljö och byggnad har enligt plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för sin byggnad och tomt. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Svartbyggen

Byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot beslut.

En byggsanktionsavgift ska tas ut i de fall en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Övriga ingripanden som kan bli aktuella är lovföreläggande och rättelseföreläggande med eller utan vite.

Ovårdade tomter

Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller även obebyggda tomter.

Det innebär exempelvis att trädgrenar inte får breda ut sig så att det blir till olägenhet för omgivningen eller för trafiken. Byggnader ska underhållas så att ingen skadas av nedfallande delar eller liknande. Risken för olycksfall ska begränsas, exempelvis genom att staket eller växtlighet inte skymmer sikten för bilar och cyklister.

Hur anmäler jag?

Om du misstänker att något är olovligt byggt, eller anser att en tomt eller ett byggnadsverk är ovårdad så ska du anmäla det till oss.

Anmälan kan göras till myndighetsenheten@skurup.se eller via brev till:
Myndighetsenheten för miljö och byggnad
274 80 Skurup

Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, tänk på att inte ange ditt namn eller kontaktuppgifter. Men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling. Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Var noga med att ange fastighetsbeteckning, adress och annan information som kan tänkas underlätta handläggningen.

På Boverkets hemsida kan du hitta olika exempel på tillsynsärenden för olovligt byggande, ovårdade tomter och förfallna byggnadsverk.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: