Stäng

Överklaga beslut

Det finns två typer av överklagande. Det enda är laglighetsprövning som är överklagandet av ett allmänt beslut och det andra är förvaltningsbesvär som berör specifika beslut om dig som person.

Laglighetsprövning

Om du bor i kommunen eller äger fast egendom här har du rätt att överklaga kommunens beslut.

Ett överklagat beslut ska upphävas om

  1. det inte har tillkommit i laga ordning
  2. beslutet är inte en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning

Överklagandet ska lämnas in till Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från att det färdiga protokollet om beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Bara den som personligen berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Ett par exempel på sådana beslut är om det gäller bygglov, skolskjuts, bidrag för pedagogisk omsorg eller socialt bistånd.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Här är kommunen skyldig att informera om hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: