Stäng

Bygglovsguide

Bygga ett nytt hus? Installera en eldstad? Sätta upp ett plank eller staket? Måla om huset eller byta tak? Ändra användningen av en befintlig byggnad? Här hittar du information om det du vill göra är bygglovs- eller anmälningspliktigt, hur du ansöker och vilka handlingar som krävs vid en ansökan.

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga ett nytt småhus. Börja med att ta reda på föruttsättningar för fastigheten du vill bygga på, ligger den inom detaljplanerat område? Utanför område med detaljplan kan det vara fördelaktigt att först ansöka om ett förhandsbesked >> för att ta reda på om fastigheten lämpar sig för ny bebyggelse.

Krävs bygglov?

Nya villor/småhus/fritidshus kräver alltid bygglov.

Undantag:

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Ritningarna ska redovisa hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Nybyggnadskarta, skalenlig. På nybyggnadskartan ska du rita var huset ska placeras. Ange avstånd mot fastighetsgränser samt befintliga byggnader, mått på byggnaden samt ange föreslagen färdig golvhöjd. Nybyggnadskarta kan beställas här >>
 • Markplaneringsritning, skalenlig. På ritningen ska du rita in byggnadens placering samt planering av marken, materialval (t.ex. plattsättning, gräsmatta m.m), markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.
 • Planritning i skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt möblera huset.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivålinjer.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa byggnadens olika höjder.
 • Exteriörsredovisning. Redovisa vilka material, kulörer och detaljer i nybyggnadens exteriör. Material och kulör (NCS-nr) ska anges på fasadritning eller särskilda produktblad.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är här >>

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga ett nytt bostadshus ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

Generellt sett så kommer följande handlingar att krävas för att få ett startbesked:

 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsdokumentation
 • Energiberäkning
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Färdigställandeskydd

Behövs andra tillstånd?

Ja, det kommer krävas andra tillstånd när du bygger ett nytt bostadshus. Tillstånden är olika beroende på vart du vill bygga.

Här hittar du information om vad som gäller om du vill bygga ut ditt hus.

Krävs bygglov?

Ja, det krävs i normala fall bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag:

 • Om din tillbyggnad ryms inom reglerna för attefallsåtgärder krävs inget bygglov. Du behöver då istället göra en anmälan för attefallstillbyggnad.

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Situationplan, skalenlig. Situationsplanen ska normalt sett vara upprättad på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta. Kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller på telefonnummer 0411- 52 62 05, för att ta reda på vilken sorts karta situationsplanen behöver upprättas på. På situationsplanen ska du rita var huset ska placeras med avstånd mot fastighetsgränser samt befintliga byggnader, mått på byggnaden samt ange föreslagen färdig golvhöjd. Karta kan beställas här >>.
 • Planritning i skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt möblera huset.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivålinjer.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa byggnadens olika höjder.
 • Exteriörsredovisning. Redovisa vilka material, kulörer och detaljer i tillbyggnadens exteriör. Material och kulör (NCS-nr) ska anges på plan- och fasadritning eller särskilda produktblad.
 • Foto på befintlig byggnad.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver ofta en kontrollansvarig för att bygga till ditt bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är här >>

För mindre tillbyggnader som t.ex uterum eller förråd så krävs det inte en kontrollansvarig.

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga ut ditt hus ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

Generellt sett så kommer följande handlingar att krävas för att få ett startbesked:

 • Konstruktionsritningar
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvädning
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuellt färdigställandeskydd. Vi utför en behovsprövning vid er bygglovsansökan.

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga en ny komplementbyggnad som till exempel ett garage, en carport eller ett förråd.

Krävs bygglov?

Nya komplementbyggnader kräver normalt sett bygglov.

Undantag:

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Ritningarna ska redovisa hur komplementbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Situationplan, skalenlig. Situationsplanen ska normalt sett vara upprättad på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta. Kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller på telefonnummer 0411- 52 62 05, för att ta reda på vilken sorts karta situationsplanen behöver upprättas på. På situationsplanen ska du rita var huset ska placeras med avstånd mot fastighetsgränser samt befintliga byggnader, mått på byggnaden samt ange föreslagen färdig golvhöjd. Karta kan beställas här >>.
 • Planritning i skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt möblera huset.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån. Du ska redovisa alla fasader med marknivålinjer.
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa byggnadens olika höjder.
 • Exteriörsredovisning. Redovisa vilka material, kulörer och detaljer i tillbyggnadens exteriör. Material och kulör (NCS-nr) ska anges på plan- och fasadritning eller särskilda produktblad.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på komplexiteten och storleken på komplementbyggnaden du vill uppföra. Kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller på telefonnummer 0411- 52 62 05, för att ta reda på om det krävs en kontrollansvarig för ditt projekt.

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga en komplementbyggnad ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuella konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
 • Eventuella ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning

Behövs andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behövs godkännande från serviceförvaltningen (trafik) ifall kommunen är väghållare. Ifall Trafikverket är väghållare krävs tillstånd från dem.

Här hittar du information om vad som gäller om du vill bygga en mur, ett plank eller ett staket.

Krävs bygglov?

Ja, du behöver normalt sett bygglov för att bygga en mur eller ett plank, om muren är högre än 0,5 meter och planket är högre än 1,2 meter över lägsta marknivå. Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank.

Undantag:

Du behöver inte ansöka om bygglov för att uppföra:

 • Nätstängsel eller glesa spaljeér och pergolor utan tak.
 • Staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd upp till max 1,2 meter över lägsta marknivå. Det finns inte krav på genomsiktlighet. Vid utfarter och gatukorsningar bör murar, plank eller staket inte ha en högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt.
 • Mur eller stödmur med en max höjd på 50 centimeter över lägsta marknivå. Tänk på att jordfylld sida räknas för stödmurar.
 • Mur och plank kring uteplats (skyddad uteplats), se mer information om bygglovsbefriade åtgärder här >>

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Ritningarna ska redovisa hur muren eller planket kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Situationplan, skalenlig. Situationsplanen ska normalt sett vara upprättad på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta. Kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller på telefonnummer 0411- 52 62 05, för att ta reda på vilken karta situationsplanen behöver upprättas på. På situationsplanen ska du rita var åtgärden ska placeras med avstånd mot fastighetsgränser, mått på åtgärden. Karta kan beställas här >>.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur åtgärden ser ut utifrån.
 • Sektionsritning skala 1:100.

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

 • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, det krävs inte en kontrollansvarig för att uppföra en mur eller ett plank.

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga en mur eller ett plank ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller när du vill göra en utvändig förändring (fasadändring) av din byggnad, som till exempel måla eller putsa om huset, byta tak, glasa in en befintlig balkong eller altan eller byta fönster. Detaljplanen kan reglera vilka fasadmaterial som din byggnad får ha.

Krävs bygglov?

Det beror på om förändringen kommer att bli väsentlig eller inte. Att måla om ditt hus i samma eller snarlik kulör kräver generellt sett inte bygglov. Det kan vara svårt att avgöra väsentligheten vid en ansökan om fasadändring så ta gärna kontakt med oss för att gå igenom ditt projekt, så kan vi bedöma om bygglov krävs eller inte.

Undantag:

 • Bor du utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser så krävs det inte bygglov för att göra en fasadändring.

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

Det beror vilken typ av fasadändring som ska utföras. Generellt sett så krävs alltid:

 • Beskrivning av projektet. En kort beskrivning om vad som ska utföras.
 • Fasadritningar i skala 1:100. Befintliga ritningar som visar hur det ser ut idag. Nya ritningar som visar eventuella förändringar.
 • Exteriörsredovisning. Redovisa vilka material, kulörer och detaljer i tillbyggnadens exteriör. Material och kulör (NCS-nr) ska anges på plan- och fasadritning eller särskilda produktblad.
 • Foto på byggnaden.

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

 • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, det krävs inte en kontrollansvarig för att utföra en utvändig ändring.

Hur ser processen ut?

Om du vill utföra en utvändig ändring ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller när du vill ändra en byggnads eller lokals användning. Som till exempel från kontor till butik.

Krävs bygglov?

Ja, det krävs bygglov om du vill ändra användning. Nedan listas exempel på vilka ändringar som är väsentliga och kräver bygglov. Listan är inte uttömmande, så kontakta oss gärna för att diskutera din planerade förändring.

 • Från förskola/skola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal för verksamhet
 • Från kontor till läkarmottagning
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement (gäller för flerbostadshus)

Exempel på ändringar som inte bedöms vara väsentliga:

 • Från del av bostad till kontor för den som bor i bostaden
 • Från kök till duschrum
 • Från butik till frisersalong
 • Från förskola till skola
 • Från fritidshus (sommarstuga) till helårsbostad

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Vilka handlingar som krävs för att behandla en ansökan om bygglov för ändrad användning kan skilja sig en del i varje enskilt ärende, det som generellt sett alltid behövs listas nedan. Ta gärna kontakt med oss för att gå igenom vad som kan krävas för ditt projekt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Beskrivning av projektet. En kort beskrivning om vad byggnaden/lokalen används till idag. Planerad verksamhet med kort verksamhetsbeskrivning.
 • Planritningar i skala 1:100. Befintliga ritningar som visar hur det ser ut idag. Nya ritningar som visar eventuella förändringar.
 • Eventuella fasadritningar i skala 1:100. Befintliga ritningar som visar hur det ser ut idag. Nya ritningar som visar eventuella förändringar. Behövs bara om fasaden påverkas av förändringen.
 • Sektionsritningar i skala 1:100. Befintliga ritningar som visar hur det ser ut idag. Nya ritningar som visar eventuella förändringar.
 • Situationsplan, skalenlig. Situationsplanen kan vara upprättad på ett kartutdrag. Markera vilken byggnad som ska förändras. Redovisa eventuella nya angöringsplatser för bilar och avfallshantering.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, det krävs oftast en kontrollansvarig för att ändra användning.

Hur ser processen ut?

Om du vill ändra användning ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: bygglov, startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

Vilka handlingar som krävs för att erhålla startbesked efter ett beviljat bygglov för ändrad användning kan skilja sig en del i varje enskilt ärende, det som generellt sett alltid behövs listas nedan. Ta gärna kontakt med oss för att gå igenom vad som kan krävas för ditt projekt.

 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning
 • Eventuell energiberäkning
 • Eventuella konstruktionsritningar
 • Eventuella ritningar för värme, vatten och ventilation

Krävs bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på en skylt. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar.

Om du vill placera en skylt längs med E65 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Undantag:

Du behöver inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.)
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Vilka handlingar krävs vid en ansökan om bygglov?

Ritningarna ska redovisa hur skylten kommer att se ut när den är färdigmonterad. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Situationsplan skala 1:200/1:500. På situationsplanen ska du rita in på vilken fasad och var på fasaden du ska placera skylten/skyltarna.
 • Skyltritning i skala 1:10. Ange vilken höjd, bredd och djup skylten ska ha. Redovisa också material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten.
 • Fasadritning i skala 1:100. Rita in skylten skalenligt på fasaden och ange hur långt det är från nederkanten av skylten till marken och från ytterkanten av skylten till exempelvis hushörnet.
 • Foto på den fasad där du vill sätta upp skylten
 • Eventuell beskrivning av belysning.

Om skylten är elektronisk behöver även följande redovisas:

 • Skyltbeskrivning med uppgifter om skyltens innehåll och budskap, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens samt om det är rörliga bilder

Vilka handlingar krävs för att få ett startbesked?

 • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker jag?

Du ansöker snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill söka bygglov via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, det krävs inte en kontrollansvarig för att sätta upp en skylt.

Hur ser processen ut?

Om du vill uppföra en skylt ingår normalt sett de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller för attefallshus och vad det är något. Attefallshus kan både vara ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad, som förråd, garage eller carport.

Krävs bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett attefallshus. Du behöver istället göra en anmälan.

Du behöver söka bygglov om attefallshuset ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar krävs vid en anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur byggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

För en anmälan som avser en komplementbyggnad som till exempel garage eller förråd så krävs:

 • Förslag till kontrollplan
 • Situationplan, skalenlig. Situationsplanen ska normalt sett vara upprättad på en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta. Kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller på telefonnummer 0411- 52 62 05, för att ta reda på vilken sorts karta situationsplanen behöver upprättas på. På situationsplanen ska du rita var huset ska placeras med avstånd mot fastighetsgränser samt befintliga byggnader, mått på byggnaden samt ange föreslagen färdig golvhöjd. Karta kan beställas här >>.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritning i skala 1:100.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Konstruktionsritning i skala 1:50.
 • Exteriörsredovisning. Redovisa vilka material, kulörer och detaljer i nybyggnades exteriör. Material och kulör (NCS-nr) ska anges på fasadritning eller särskilda produktblad.

För en anmälan som avser ett komplementbostadshus så krävs även:

 • Redovisning av byggnadens U-värden.
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten.
 • Brandskyddsbeskrivning.

Hur anmäler jag?

Du anmäler snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill anmäla via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, det krävs oftast inte en kontrollansvarig för att uppföra ett attefallshus.

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga ett attefallshus ingår de här stegen i processen för ditt ärende: startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller attefallstillbyggnader.

Krävs bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett attefallstillbyggnad. Du behöver istället göra en anmälan.

Du behöver söka bygglov om attefallshuset ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar krävs vid en anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

Om tillbyggnaden ska vara ett uterum eller oisolerat rum så behöver du lämna in följande:

 • Situationsplan, skalenlig.
 • Planritning skala 1:100.
 • Fasadritning skala 1:100.
 • Sektionsritning skala 1:100.
 • Foto på befintlig byggnad

Om tillbyggnaden ska användas som en del av bostaden, till exempel sovrum eller vardagsrum, så behöver du även lämna in följande:

 • Konstruktionsritning skala 1:50.
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell enkel brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du anmäler snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill anmäla via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, det krävs oftast inte en kontrollansvarig för att uppföra en attefallstillbyggnad.

Hur ser processen ut?

Om du vill bygga ett attefallstillbyggnad ingår de här stegen i processen för ditt ärende: Startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller om du vill installera en ny eldstad eller kamin.

Krävs bygglov?

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan. Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.

Vilka handlingar krävs vid en anmälan?

Ritningarna ska redovisa placering av eldstaden samt visa den nya skorstenen. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Plan-/ och fasadritning i skala 1:100. På planritningen ska du markera ut var kaminen/eldstaden ska placeras. Fasadritningen krävs enbart ifall det ska uppföras en ny skorsten och då ska dem visa skorstenen med mått.
 • Prestandadeklaration. Prestandadeklarationen ska bland annat redovisa utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad (%).
 • Förslag till kontrollplan.

Hur anmäler jag?

Du anmäler snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill anmäla via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller eldstad.

Hur ser processen ut?

Om du vill installera en anmälningspliktig eldstad så ingår de här stegen i processen för ditt ärende: startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Här hittar du information om vad som gäller om du vill slå ut en vägg eller ändra planlösning i ditt hus.

Krävs bygglov?

Du behöver inte bygglov för att slå ut en vägg, men om väggen är bärande behöver du göra en anmälan.

Vilka handlingar krävs vid en anmälan?

Ritningarna ska redovisa var ändringen ska utföras. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet, på sidan bygglovsritningar >>

 • Planritning i skala 1:100. På planritningen ska du rita in var ändringen ska ske och till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Tänk på att ange befintliga och nya öppningsmått.
 • Konstruktionsritning skala 1:10/1:20. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen.
 • Förslag till kontrollplan.

Hur anmäler jag?

Du anmäler snabbast via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.

Du kan höra av dig till myndighetsenheten@skurup.se om du vill anmäla via blankett istället.

Vad kostar det?

Du hittar våra fasta avgifter i bygglovstaxan som årligen indexuppräknas här >>

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det kan eventuellt kräva en kontrollansvarig, beroende på hur komplex din ändring blir. Kontakta oss gärna för mer information.

Hur ser processen ut?

Om du vill förändra den bärande konstruktionen eller förändra planlösningen i ditt hus, så ingår de här stegen i processen för ditt ärende: startbesked och slutbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen, på vår sida här >>

Saknas något?

 

Hittar du inte den information du letade efter är du välkommen att kontakta oss via myndighetsenheten@skurup.se eller via telefon nummer 0411 - 53 62 05

 

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4
Filtrera lista

Inga resultat