Stäng

Bostadsnära skog

Bostadsnära skog är en tillgång för invånare och ska främjas.

Den erbjuder stora möjligheter till rekreation, i form av motion, barns möjlighet till lek och genom sin avstressande inverkan. Träden är viktiga för miljön och kommunen är generellt restriktiv till att ta ner dem.

träd, äpple, blå himmel

En bildtext till bilden

Alléer

Skurups kommun tillhör de allétätaste områdena med sina närmre 30 alléer längs de statliga vägarna och ett ansenligt antal längs privata och
kommunala vägar.

Träd och vägar har en lång gemensam historia. Anledningarna till att plantera träd har varit många, allt från att ge skugga till den som färdas längs vägen till att visa statustillhörighet.

Under 1900-talet har alléerna minskat i takt med att bilismen har ökat. Insikten om de höga kultur- och naturvärden som är knutna till alléer har dock på senare år lett till skydd och åtgärder för att bevara och återskapa dessa värden.

Trädfällning

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få in en felanmälan. Den ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det.

Vem ansvarar för trädfällning?

Följande kriterier gäller för nedtagning av träd som står på kommunal mark som sköts av kommunen:

  • Trädet utgör risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare.
  • Trädet har så pass nedsatt vitalitet att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
  • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
  • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
  • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.
  • Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som så kallat egenmäktigt förfarande. Ett egenmäktigt förfarande kan polisanmälas och kan ligga till grund för att man blir ersättningsskyldig.

Lämna en felanmälan

 

Lämna en felanmälan om du anser att kommunen bör fälla ett träd.

Felanmälan görs genom att antingen mejla till Kommunteknik eller skapa ett ärende i tjänsten FixaMinGata Länk till annan webbplats.. Ange skäl för nedtagning av träd, fastighetsbeteckning samt en beskrivning av var trädet står. Skicka även med ett foto på det aktuella trädet.

 

Kontakta Kommunteknik

Kommunteknik förvaltar torg och offentliga platser
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan