Stäng

Skolskjuts

Allt om skolskjuts - ansök, vem har rätt att söka och hur sker transporten.

Skolbuss, vegetation, väg, vägskyltar, sädesfält, vår

För att veta om ditt barn kan vara berättigat till skolskjuts, se information gällande rutiner för skolskjuts.

Dags att söka skolskjuts för läsåret 2024/2025

Den 1 april öppnades e-tjänsten upp för ansökningar om skolskjuts inför läsåret 2024/2025. Ansökan ska göras senast den 28/4 för att planering av skolskjutsturer ska kunna göras med god kvalité.

De som har behov av/rätt till skolskjuts behöver söka på nytt inför det kommande läsåret, oavsett om man tidigare haft skolskjuts eller ej. Tänk på att läsa igenom regler för skolskjuts innan ansökan görs.

Nytt för i år är att även elever som är inskrivna i den anpassade gymnasieskolan behöver söka skolskjuts inför det kommande läsåret.

Ansökan görs via kommunens e-tjänster https://sjalvservice.skurup.se/home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidtabeller

Att söka skolskjuts

Ett beviljat beslut kring skolskjuts är giltigt under innevarande läsår, därefter behöver man söka om och få nytt beslut. Inför varje sökperiod kommer information skickas ut från skolan där det framgår vilka datum man har att förhålla sig till.

För att ansöka om skolskjuts använder man Skurups kommuns e-tjänster. Vid växelvis boende används också e-tjänsten och man kryssar i alternativet för växelvis boende. Handläggningstiden för skolskjutsärenden varierar men kan uppgå till 14 dagar.

Om elever med redan beviljad skolskjuts i Skurups kommun får ändrad adress eller skolenhet, vänligen kontakta skolskjutssamordnaren för dialog kring eventuell förändring av skolskjutsbeslutet.

Skolskjuts sker vanligen med särskilt anordnade skolskjutsturer med upphandlad entreprenör. I de flesta fall erbjuds skjuts med buss, men i vissa fall kan taxi komma att användas.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. För elever i grundskolan gäller rätten till skolskjuts inte till och från fritidshem.

Tillfälliga transporter av skolbarn, exempelvis resor till bad, sporthall, ishall eller utflykter, är inte att betrakta som skolskjuts.

Växelvis boende
Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i Skurups kommun.

Interkommunala ärenden
Elever som efter eget önskemål tas emot i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Kompisåkning
Det är inte tillåtet för en elev att ta med sig kompisar i skolskjutsen.

Färdvägens längd
Det är varje enskild kommun som fastställer vilka avstånd som ska gälla för att vara berättigad till skolskjuts. För att ha rätt till skolskjuts i Skurups kommun ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst 2 km för elever i årskurs F-3, 3 km för eleverna i årskurs 4-6 och 4 km för eleverna i årskurs 7-9. Avståndsbedömning görs med kommunens kartverktyg och mäter närmsta gång/cykelväg.

Vid ansökan om skolskjuts är det ibland inte tillräckligt att endast pröva färdvägens längd. Hänsyn ska också tas till trafikförhållandena på den anvisade skolvägen. Beslutsfattaren i skolskjutsärenden gör en bedömning om vägen är farlig efter inhämtat utlåtande eller granskning på plats.

Exempel på faktorer som är av betydelse vid en bedömning av trafikförhållandena är:

  • Siktförhållanden
  • Vägens bredd
  • Förekomst av hållplatsfickor, vägrenar eller gång- och cykelbanor
  • Väglag
  • Vägens trafikbelastning
  • Hastighetsbegränsning
  • Barnets ålder

 

Funktionsnedsättning
En elevs funktionsnedsättning kan styrkas genom intyg eller utlåtande från sakkunniga på skolan (t.ex. skolhälsovård, kurator, psykolog) eller i förekommande fall av läkare. Av intyget ska det framgå för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå och det bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än en månad. Beslut om skolskjuts med hänsyn till elevs funktionsnedsättning fattas för den tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå.
För elever i den anpassade grundskolan är underlag för mottagande i den anpassade grundskolan även underlag för en prövning av rätten till skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Restider
För resa till och från skolan gäller att restiden inte bör överstiga 60 minuter enkel resa. Kommunen eftersträvar så korta restider som möjligt.

Svåra trafikförhållanden
I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in all eller viss trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig från bussbolaget i samråd med Skol- och utbildningsförvaltningen. Varje enskild förare kan dessutom fatta beslut om att inte trafikera en viss vägsträcka eller hållplats. Elevernas och förarens säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas. I de fall vårdnadshavare själv skjutsar eleverna till skolan förutsätts att de också skjutsar eleverna hem från skolan.

Försenade elever eller turer
Eleverna ska infinna sig på hållplatsen i god tid och senast 5 minuter före avgång. Skulle en elev komma för sent till påstigningsplatsen och missa skolbussen är det vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till skolan på annat sätt. Om en elev har väntat på bussen eller taxibilen i 15 minuter och denna ännu inte har kommit kan eleven återvända hem och ta kontakt med sin lärare för att kunna delta i undervisningen.

Ansvar och säkerhet
För att garantera säkerheten är det viktigt att förare och elever följer de säkerhetsbestämmelser som gäller för skolskjutstransporter. Det är också viktigt att alla känner till vem som ansvarar för eleverna under olika delar av resan till och från skolan.

Det är elevens vårdnadshavare som ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt vid hållplatsen till dess att eleven stigit på transporten. Under färden är det föraren som ansvarar för eleven.

Skolan tar över ansvaret för eleven då denne stiger av skolskjutsen. Skolan har ansvaret för eleven till dess att eleven stiger på skolskjutsen för transport hem från skolan. Skolan ansvarar då för att eleven är i tid till avgång.

Under hemtransporten är det åter föraren som ansvarar för eleverna. Ansvaret återgår till elevens vårdnadshavare då eleven stiger av skolskjutsen. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra än godkända och fastställda skolskjutshållplatser.

Skolan ansvarar för att det finns personal (bussvakter) som ansvarar för ordningen i samband med på- och avstigning vid skolan. Det är förarens ansvar att se till att passagerarna under 15 år använder bälte. Föraren ska dessutom aktivt uppmana samtliga åkande att använda bälte.

Skol- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ordningsregler för skolskjuts. I samband med ansökningsprocessen ska vårdnadshavare läsa igenom och bekräfta ordningsreglerna för skolskjuts.

Här kan du ansöka om skolskjuts

Kör skolbussarna i alla väderförhållanden?

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag, kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig bussförman. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas. Läs här vad som gäller om skolbussen ställs in eller om skolan stängs i samband med snöoväder.

Skolbuss inställd

Detta meddelas i Sveriges radio Malmöhus trafikinformation, på kommunens webbplats och via Facebook. Skolan är öppen och alla de elever som kan ta sig till skolan ska vara närvarande.

Skolan är stängd

Detta meddelas i Sveriges Radio Malmöhus trafikinformation, på kommunens webbplats och via Facebook. Denna dag måste tas igen vid senare tillfälle eftersom antalet skoldagar är reglerat.

Skolbuss kör hem tidigare än fastställd tidtabell

Detta meddelas eleverna via ledningen på skolan, genom skolans verksamhetssystem och via kommunens webbplats.

I övriga fall gäller 15-minutersregeln, det vill säga att om en elev har väntat på skolskjutsen i 15 minuter och denna ännu inte har kommit kan eleven återvända hem och ta kontakt med sin lärare för att kunna delta i undervisningen.

Kontakt

Vid frågor, eller om eleven inte längre är i behov av skolskjuts, kontakta Skurups kommuns skolskjutssamordnare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan