Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Östergårdsskolan

Östergårdsskolan

Östergårdsskolan är en år F-6 skola som ligger inne i tätorten Skurup. Skolan erbjuder olika upplevelser som barnen grundar sitt lärande i. Här arbetar vi hälsofrämjande där barnen ofta vistas ute med mycket fysiska aktiviteter under dagen.

I förskolor och skolor på Norr framhåller vi hur viktigt det är att lust och nyfikenhet får prägla barnens sätt att lära. Vi erbjuder barnen många olika upplevelser som de kan grunda sitt lärande på. Genom att sätta ord på sin vardag får barnen ett rikare språk, vilket fungerar som en nyckel till andra ämnen. För oss är leken central i all verksamhet.

Vi ska utbilda våra barn så att de får en beredskap inför framtiden bestående av:

  • Umgängeskompetens
  • Förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Samspela med andra
  • God självtillit
  • Förståelse för sitt eget lärande
  • Vilja att lära mer

Vår skola, som byggdes 1984, är en F-6 skola med ca 250 barn i grundskolan och i förskoleklasserna samt 6 barn i särskolan. Skolan finns i den norra delen av Skurups tätort med en härlig utemiljö och närhet till grönområden bl.a. Zimmermans backe.

Verksamheten är indelad i ett gemensamt spår för barn som går sitt första skolår samt två spår för övriga elever på skolan. Dessutom finns särskolan med ett eget spår som heter Ripan.

Sitt första år på Östergårdsskolan går eleverna på Falken i förskoleklass. Där är eleverna indelade i tre mentorsgrupper. Till Falken hör också en fritidsavdelning där barnen möter delvis samma personal som under skoltiden. På Falken arbetar tre förskollärare tillsammans med grundskollärare för de tidigare åren för en flexibel och individuell utveckling hos eleverna.

När eleverna har gått i förskoleklass på Östergårdsskolan börjar eleverna i ett av spåren A eller B. Mellan skolår 1 och 3 kommer eleverna att ha samma mentorsgrupp och pedagoger. När eleverna sedan börjar sitt 4:e skolår får de nya pedagoger och går i samma mentorsgrupp fram till man slutar på Östergårdsskolan sitt 6:e år. I A- och B-spåret arbetar förutom grundskollärare även fritidspedagoger, barnskötare, slöjdlärare och specialpedagoger.

För elever som inte har svenska som modersmål och som är nyanlända till Sverige, har vi en specialverksamhet där vi kombinerar intensiv svenskundervisning med studiehandledning på modersmålet. För närvarande har vi denna verksamhet för elever som talar arabiska, albanska, polska, thailändska och engelska. I gruppen arbetar två lärare i svenska som andraspråk samt modersmålslärare.

Vi strävar efter att våra nyanlända elever så fort som möjligt får goda kontakter med skolans övriga elever och får tillfälle att öva sitt nya språk. Därför har dom sin grupptillhörighet i någon av mentorsgrupperna och efterhand som de lär sig svenska tillbringar de mer och mer av skoldagen i dessa grupper.

Det finns tre olika fritidshem för eleverna. Falken och Måsen för barn som går i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 samt Örnen för årskurs 3-6. På alla avdelningarna finns personal som känner barnen och som också arbetar med dem under skoltid.

Webbredaktör: Christer Eriksson
Sidan senast ändrad: 2015-06-16
Kontakt
Kontaktperson:
Östergårdsskolans expedition

Administratör: Ingemo Jansson
Tel: 0411-53 61 78
Fax: 0411-53 62 42

Rektor: Maria Appelgren
Tel: 0411-53 62 30
Mobil: 0706-62 11 70
maria.appelgren@skurup.se

Postadress:
Östergårdsskolan
Skurups kommun
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
Sotaregatan 1, Skurup
Se karta

Länkar
I Synpunktsbladet kan du lämna synpunkter enligt skollagen 2010:801 4 kap. 8§.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.