Värmepump

Om du ska byta ut din gamla olje- eller elpanna kan värmepump vara ett alternativ. Eftersom miljön kan påverkas negativt av installationen måste vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad beslutar om dessa försiktighetsåtgärder i ett föreläggande som riktas till fastighetsägaren. Därför måste värmepumpar anmälas till nämnden i god tid innan installationen sker.

För luftvärmepumpar krävs för närvarande ingen anmälan.

Handläggningstid

För att nämnden skall hinna behandla din anmälan krävs i normalfallet tre veckor, men kan ta upp till sex veckor. För handläggningen av anmälan tar nämnden ut en avgift (se länk, kommunala avgifter). Om du glömmer att anmäla kan du i värsta fall dömas för brott mot anmälningsplikten! (Det gäller även om man inte var medveten om skyldigheten att anmäla).

Anmälningsblankett för värmepumpar finns i på sidan blanketter, se länkar. I din ansökan/anmälan ska du visa att platsen är lämplig och att mindre farliga produkter kommer att användas. Till din anmälan ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen skall visa kollektorns placering och djup, fastighetsgränser, närliggande fastigheter samt dricksvattenbrunnar i anslutning till fastigheten.

Lokala föreskrifter för Skurups kommun

6§ Enligt Miljöbalken 17§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till myndighetsnämnden för miljö- och byggnad inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom område med detaljplan. Anmälan krävs inte om anmälnings eller tillståndsplikt föreligger enligt 5§ eller 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16