Aktuella vägarbeten

Bilden visar vägarbete på Södergatan, Skurup. Foto: Linn O.

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

VA-sanering Södergatan Skurup

Rondellen Jörgensgatan/Saritslövsvägen/Södergatan fortsatt stängd

Rondellen Jörgensgatan/Saritslövsvägen skulle öppnat imorgon 25/11 men kommer att vara fortsatt stängd, nytt slutdatum lämnas 25/11. Orsaken är mer omfattande samt extra arbeten än ursprungligen planerat. 

Stängd rondell

Anläggning av ny lokalgatan, VA m.m. på Jasminvägen i Skivarp

Skurups kommuns upphandlade entreprenör VA-gruppen inleder nu arbetet med att anlägga en ny lokalgata som utgör Jasminvägens förlängning. Arbetena kommer pågå under cirka tre månader och omfattar:

 • Anläggandet av ny lokalgata med vändplats och GC-väg.
 • Läggning av ledningar för vatten och avlopp, fiber och el.

Samtliga fastigheter kommer att vara tillgängliga under byggtiden. Arbetena medför självklart en del buller under dagtid och vi hoppas att alla närboende har översikt med detta när vi utvecklar Skivarp. Kör försiktigt i området och visa hänsyn, tack på förhand.

Jasminvägen

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

Uppdaterad 2020-10-15

Etapp 2 Rydsgårds stationområde

Arbetet runt Rydsgårds stationsområde går nu in i nästa fas och vägen från Västra Storgatan ned mot stationen i kartan nedan kommer att stängas från cirka fredag 16/10. Bangatan och vägen förbi stationsområdet kommer liksom tidigare att vara stängda. Tyvärr innebär detta också att tillgängligheten till hundrastplatsen försämras och denna är endast möjlig att nå via vägen runt idrottsplatsen. Terrängen här är bitvis svår och rekommenderas inte för personer med nedsatt rörlighet. Vi hoppas att alla hundägares har förståelse för att detta tillfälligt är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla Rydsgård.   

Rydsgård

Allmän information Rydsgårds stationsområde

Skurups kommun inleder den 31/8 2020 arbetet att utveckla och bygga vägar, GC-vägar, parkeringar med mera inom området på södra sidan av Rydsgårds station. Detta kommer bli ett stort lyft för hela Rydsgårds stationsområde och beräknas vara färdigt februari 2021. De åtgärder som kommer att genomföras är:

 • Asfaltering av vägar och ny anslutning till Västra Storgatan.
 • 60 asfalterade parkeringsplatser.
 • Asfalterade gång- och cykelvägar.
 • 24 nya cykelparkeringar under tak med ramlås.
 • Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett.
 • Plantering av träd och buskar samt anläggning av grönytor.
 • Bullerplank utmed spåret.
 • Läggning av vatten- och avloppsledningar.

Arbetena innebär att rödmarkerade gator inte kommer kunna trafikeras med bil (fastighetsägare kan nå sina fastigheter med fordon) under byggtiden men man kommer att kunna ta sig fram till fots, såväl till och från stationen som fastigheterna. Parkeringsmöjligheten precis vid stationen är begränsad till de gulmarkerade 7 platserna i kartan nedan.

Vänligen respektera att parkeringarna vid Rydsgårdshus och Capio Novakliniken är privata och får ej användas av pendlare. Den parkeringsplats som under byggtiden rekommenderas för pendlare är:

 • Parkeringen vid Rydsgårds arena (cirka 80 platser, cirka 800 meter från stationen).

Vi tackar alla Rydsgårdsbor och pendlare för er förståelse och hänsyn under byggtiden och hoppas att ni, liksom vi, ser fram emot ett nytt och fint stationsområde!

Rydsgård

Rydsgårds Arena

 

VA-sanering på Södergatan

Uppdaterad 2020-11-17

Södergatan - Förändrad infart Fågelvägen

Under slutfasen av ombyggnaden av Södergatan kommer en tillfällig trafikomläggning som påverkar trafiken till och från Fågelvägen att göras under cirka tre veckor.

 • Boende med in- och utfart direkt mot Södergatan nyttjar precis som tidigare Södergatan för in- och utfart.
 • Mellan 7-16 vardagar kör boende som använder Fågelvägen för att nå sina fastigheter ut via en tillfällig väg över parkeringen på Katarinagatan och ut på Jörgensgatan. Det finns också möjlighet att under perioden ställa upp sitt fordon på Kristensgatans parkeringar och därifrån köra direkt ut på Södergatan.

Vi hoppas alla har förståelse för att denna tillfälliga åtgärd är nödvändig för att arbetet skall kunna bedrivas effektivt och säkert för alla. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Fågelvägen

Södergatan etapp 5: 4/11-24/11

Under den avslutande etappen av VA saneringen på Södergatan blir det nödvändigt att stänga av rondellen i korsningen Södergatan/Jörgensgatan/Saritslövsvägen vilket har stor trafikpåverkan. 

 • Saritslövsvägen och anslutande sidogator kan enbart nås från Väg 714. 
 • Södergatan är liksom tidigare stängd för genomfartstrafik.  
 • Trafik till/från Jörgensgatan i riktning västerut kommer ledas om via Skånegatan/Sverigegatan där högsta rekommenderade hastighet är 30 km/h. 
 • Det råder stoppförbud på Skånegatan. 
 • Jörgensgatan/Saritslövsvägen är stängd vid rondellen/korsningen Södergatan. 
 • Jörgensgatan är öppen fram till strax innan rondellen vilket innebär att alla boende på Jörgensgatan och anslutande sidogator kan nå sina fastigheter från Jörgensgatan. 

Vi uppmanar alla bilister att i möjligaste mån använda andra vägar än ovanstående och hoppas på alla förståelse för att vi skall kunna genomföra detta viktiga renoveringsprojekt. Kör försiktigt och visa hänsyn mot varandra. 

Avstängning Södergatan

Stängd rondell

Södergatan etapp 4: 14/10-9/11

Nästa etapp inleds den 14/10 och pågår till den 9/11 vilket innebär att Södergatan är stängd för genomfartstrafik mellan Jörgensgatan och Fågelvägen.

 

 • Fågelvägen är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan norrifrån. 
 • Kristensgatan är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan norrifrån.
 • Södergatan 53-65 samt 52 och 56 kommer nå sina fastigheter med bil. Enstaka kortare avbrott kan förekomma och de som är väldigt beroende av tillgången till bil rekommenderas fortsatt att parkera på Kristensgatans eller Katarinagatans parkering.

Tänk på att arbetsmaskiner fortfarande kan röra sig på öppnad del av Södergatan och iaktta försiktighet och visa hänsyn. Tack på förhand. 

Södergatan etapp 4

Södergatan etapp 3: 12/8-7/10

Nästa etapp inleds preliminärt den 12/8 och pågår till den 22/9 vilket innebär att Södergatan är stängd för genomfartstrafik mellan Kristensgatan och Fågelvägen.
 
 • Fågelvägen är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan söderifrån. 
 • Kristensgatan är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan norrifrån. 

Avstängning Södergatan

 
  

Övergripande information

Det planerade arbetet med VA-sanering på Södergatan (se karta längst ner) kommer inledas vecka 32 vilket kommer att påverka trafiken på denna del av Södergatan då den berörda sträckan kommer vara stängd för genomfartstrafik. Vi kommer inom kort att återkomma med beräknad sluttid och närmare tidplanering på denna sida.

 • Arbetena omfattar rivning av befintlig gata och gångbanor, byte av vatten- och avloppsledningar, byte av belysningsstolpar, byggnation av ny gata samt GC väg och gångbana. Korsningarna Fågelvägen/Södergatan samt Kristensgatan/Södergatan kommer att utföras upphöjda på samma sätt som övriga korsningar mellan Prästgatan och Järnvägsgatan.
 • Sträckan från Kristensgatan och norrut är öppen som vanligt.
 • Korsningarna Kristensgatan/Södergatan samt Fågelvägen/Södergatan kommer att vara öppna under för fordonstrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet.
 • Under byggtiden kommer fastigheterna utmed Södergatan att kunna nås till fots.
 • Arbetstiden är normalt 07.00-16.00 med möjlighet att arbeta till 18.00. Akuta händelser kan dock behöva åtgärdas utanför dessa tider.
 • Löpande information kommer att finnas på denna sidan. 

Vi tackar alla Skurupsbor för er förståelse för de olägenheter som detta viktiga projekt kan innebära. 

Södergatan

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Andreas Gyllin
Sidan uppdaterad 2020-11-24