Grävmaskin, vägarbetare, hus, stängsel och fler maskiner och hu i bakgrunden. Ljus himmel och sol.

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

 

VA sanering på Södergatan-Svaneholmsvägen 

 

Uppdaterad trafikinformation

VA-saneringen på Svaneholmsvägen går in i nästa fas och arbeten i anslutning till korsningen Jakobsgatan/Svaneholmsvägen inleds nu. Detta påverkar trafiken från och med måndag 29/5 till och med fredag 9/6 enligt:

  • Svaneholmsvägen är stängd för genomfartstrafik från cirkulationsplatsen i korsningen med Backgatan ned till Jakobsgatan (A, grön sträcka). Boende med infart från Svaneholmsvägen samt boende på Fenjagatan, Elisefredsgatan, Belegatan och Mimergatan får köra in till sina fastigheter. Omledning sker via Industrigatan - Renhållningsgatan - Maskingatan – Fabriksgatan. Följ orange omledningsskyltning.
  • Västra Spetsgatan samt Odengatan är fortsatt avstängda ut mot Svaneholmsvägen. Boende på Odengatan, Torsgatan och Bragegatan kör fortsatt in och ut ur området via en temporär infart från Renhållningsgatan. Sandgatan, Västra Spetsgatan och Elisefreds förskola nås från Rundelsgatan.
  • Rundelsgatan närmast Svaneholmsvägen är öppen enbart för berörda boende.
  • Enskiftesgatan och Jakobsgatan är fortsatt öppna, dock är en körbana på Jakobsgatan samt på Enskiftesgatan avstängda vilket innebär att det är trångt på platsen. Kör försiktigt och visa hänsyn mot såväl medtrafikanter som arbetande personal.
  • Det råder parkeringsförbud i båda riktningar på Rundelsgatan och Sandgatan.

Kartbild över del av Svaneholmsvägen som visar aktuell trafikpåverkan från VA-sanering

Övergripande trafikinformation VA-sanering Södergatan-Svaneholmsvägen

VA-saneringen (byte och omläggning av vatten- och avloppsledningar samt gatuombyggnad) längs Södergatan och Svaneholmsvägen, från Fabriksgatan till Västra Spetsgatan, är ett av de större projekten i Skurups historia. Arbetet inleds 2022-09-28 och kommer att pågå under cirka ett års tid, gatorna beräknas vara färdigställda september 2023. Trafiken på Svaneholmsvägen kommer att påverkas med start 2022-10-21 och kommer att påverkas under de olika etapperna som finns i kartan nedan (klicka för att förstora) eller ladda hem PDF via länken till höger. Alla tider är planerade utförandetider vilket innebär att justeringar kan komma att göras beroende på arbetets framdrift och övriga förhållanden, exempelvis väder. 
 
Under respektive etapp kommer gatan att vara helt stängd för genomfartstrafik på aktuell sträcka. När arbete med delvis uppgrävd gata pågår under de olika etapperna (d.v.s. färgmarkerad sträcka under angivna tider) kommer inte boende med utfart mot Svaneholmsvägen att kunna nå sina fastigheter med bil under större delar av aktuell etapp. Däremot kommer självklart alla att kunna nå sina fastigheter till fots. Boende på Odengatan och Torsgatan kommer att kunna nå sina fastigheter under hela byggtiden via en tillfällig infart, närmare information kommer om detta. Längden på öppna schakt kommer att vara anpassade så att Räddningstjänsten alltid kommer att ha en acceptabel sträcka fram till samtliga fastigheter i händelse av en olycka. Vi rekommenderar boende att parkera sina bilar på anslutande gator under det pågående arbetet. Närmare information om respektive etapp och dess trafikpåverkan kommer att läggas ut på denna sida samt på Skurups kommuns Facebooksida inför varje etappstart. Entreprenören kommer även att informera berörda boende på aktuell sträcka inför varje etapp. 
 
Vi förstår att många kommuninvånares och näringsidkares vardag kommer att påverkas under den tid arbetet pågår och vi kommer göra allt vi kan för att störningarna skall minimeras. Enstaka akuta händelser i form av vattenläckor är alltid en risk under ett så här omfattande arbete och vi kommer informera löpande på skurup.se samt via SMS om akuta händelser. 
 
Kartbild över Södergatan och Svaneholmsvägen som visar de olika etapperna för VA-saneringen
 

Etapp   

Planerad utförandetid

Etapp 1 lila

2022-10-19 till 2022-11-30

Etapp 2 gul

2022-12-01 till 2023-03-21

Etapp 3 blå

2023-03-08 till 2023-04-14

Etapp 4 grön

2023-04-12 till 2023-06-09 

Etapp 5 vit

2023-06-10 till 2023-07-07

Etapp 6 svart

2023-06-10 till 2023-07-07  

Etapp 7 röd

2023-08-07 till 2023-09-06

Etapp 8 orange

2023-08-07 till 2023-09-06

Etapp 9 lila (streckad)

2023-09-07 till 2023-10-25

Tider uppdaterade senast 2023-05-26. 

 
Sidansvarig: Corfitz Nelsson
Sidan uppdaterad 2023-06-01