Aktuella vägarbeten

2019-06-26

Asfaltering på Södergatan

Nu på måndag 1/7 ska gång och cykelbanorna asfalteras på Södergatan med början vid Järnvägsgatan och upp till Östra Hornsgatan. 

2019-04-29

Sista etappen påbörjad på Södergatan

VA-arbetet på Södergatan är inne på sista etappen, och hela arbetet är beräknat vara klart i början av september. Delen närmast stationen blir tillgänglig för boende och besökare 2/5. En detaljerad skiss finns tillgänglig.

Skissen nedan visar vad som kommer vara avstängt från och med torsdag 2:a maj. Det finns en kringledning markerad i grönt, som visar var trafiken söderifrån kan åka. Det kommer gå att passera över Södergatan vid Västergatan/Östra hornsgatan. Det som är markerat i ljusblått är för att förtydliga att det är återvändsgränder.

För att skolskjutsarna ska fungera är det nödvändigt att ha stoppförbud kl. 07.00-17.00 på vardagar på en del av Lilla Torggatan och på Vaktgatan. Den tillfälliga skolskjutshållplatsen kommer vara vid badet fram till sommaren och Kristensgatan kommer vara tillgänglig under arbetets gång.

En karta över vägnätet i Skurup

 

2019-03-25

Arbetet på Södergatan fortskrider

Nu har arbetet nått korsningen med Östra Hornsgatan/Västergatan och en bit ovanför(det som är rödmarkerat är avstängt för fordonstrafik enligt nedan bild). Vid möjlighet kommer Södergatan kunna korsas vid Östra Hornsgatan/Västergatan. Kringledning är skyltat och är möjligt runt kvarteret. Hela arbetet är beräknat vara klart till Sommaren.

Avstängning Södergatan

2019-02-18

Södergatan här och nu

Arbetet på Södergatan har nu pågått i tre veckor och just nu är man mellan Järnvägsgatan och Kristensgatan. Räknar man med asfaltering och med att sätta dit träd, så kommer allt vara klart i månadsskiftet augusti-september.

Syftet med projektet är att separera dagvatten (regnvatten) från avloppsvatten. I dagsläget går där en kombinerad ledning, vilket innebär att regnvatten blandas med avloppsvattnet, då det i sin tur pumpar ut mängder med vatten till reningsverket i Ystad. Samtidigt kommer vi passa på att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Projektet är en del i Skurups VA saneringsprogram, vilket återstår tre etapper efter denna etapp. Målet är att allt dagvatten och avloppsvatten skall vara separerat. Det är både miljövinster och ekonomiska vinster i detta. Samtidigt bygger vi en säkrare trafikmiljö. /Linn, praktikant

Bilden visar vägarbete på Södergatan, Skurup.

 

2019-01-17

Stoppförbud

I samband med anläggningen av cykelvägen och VA-saneringen på Södergatan från 14/1, behövs stoppförbud så att skolbussarna ska kunna köra sina rutter. Stoppförbuden är i centrum vid Stortorget på Stora torggatan och Södra torggatan och platserna går att se på kartan nedan:

Stoppförbud

---

2019-01-15:

VA-arbeten på Parkgatan i Rydsgård mellan vecka 4-10

Skurups kommun arbetar kontinuerligt med att se över kommunens infrastruktur för att upprätthålla en god nivå för sina kommuninvånare.

Mellan vecka 4-10 2019 kommer vi att utföra VA-arbeten på Parkgatan i Rydsgård (delen Norregatan-Tvärgatan), där vi kommer att lägga en ny dagvattenledning. Framkomligheten på Parkgatan (delen Norregatan-Tvärgatan) kommer under denna period att vara begränsad.
Vi hoppas att ni har överseende med detta.


2019-01-09:

Anläggning av cykelväg och VA-sanering på Södergatan från 14/1

Till följd av arbete på Södergatan i Skurup kommer framkomligheten där att vara helt eller delvis begränsad fram till sommaren 2019.

På Södergatan, delen Järnvägsgatan-Kristersgatan kommer VA-sanering att ske. På Södergatan anläggs även en cykelväg längs vägens östra sida.

Under de perioder då framkomligheten är begränsad rekommenderas trafikanter att välja en annan väg, exempelvis Västra förbifarten eller Kyrkogatan.

Trafiken kommer i första etappen bli avstängd på markerad plats enligt nedan bild. Utfart från Lilla Torggatan ut på Södergatan kommer vara möjlig i början. Gående, boende och varuleveranser ska i största möjliga mån kunna passera arbetsområdet.

Södergatan vägarbete etapp 1

Vad ska göras och varför?

Skurups kommun har under lång tid arbetat med att sanera befintligt avloppssystem, dvs. separera dagvatten från spillvattensystemet, främst i Skurups tätort. Motivet är att inte smutsa ner regnvatten i onödan och att minska kostnaderna för onödig pumpning och rening av regnvatten. Risken för översvämningar i hus minskar också när bortkoppling sker av tillskottsvatten till spillvattenledningarna.

  • De gamla VA-ledningarna i gatan ska bytas ut till nya.
  • Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på Södergatans östra sida.
  • En ny, smalare vägbana kommer att anläggas.
  • Upphöjda korsningar i samtliga korsande gator kommer att sänka trafiktakten.

Sammantaget kommer förändringarna att bidra till minskad miljöpåverkan och större trygghet.

Södergatan med cykelväg

---

 

Sidansvarig: Jakob Fritz
Sidan uppdaterad 2019-08-20

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?