Behörighet, urval och prioritering

Du kan söka till Nils Holgersson vuxenutbildning i Skurups kommun:

1. Från 1 juli det år du fyller 20 år eller om du slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).

Dispens kan göras av rektor om det finns särskilda skäl. Ta kontakt med studie- och yrkesvägldare som hjälper dig vidare.

2. Om du är folkbokförd i Skurups kommun. Är du folkbokförd i annan kommun kontaktar du din hemkommun och söker via den. 

3. Om du har förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Det finns ingen platsgaranti för vuxenutbildningen. Om inte alla sökande kan antas måste ett urval göras enligt Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Kommunen beslutar vilka sökande som antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget. 


Urval till vuxenutbildningens teoretiska kurser görs enligt:
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 3 kap 7§

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till sökande som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt upprättad individuell studieplan

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.


Urval till vuxenutbildningens yrkesutbildningar görs enligt:
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

10§ Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska istället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.


Bifoga tidigare betyg
För att din ansökan ska vara komplett behöver vi få in dina tidigare betyg. Du bifogar dessa digitalt via ansökningssidan eller skickar in papperskopior till: Nils Holgersson vuxenutbildning, 274 80 Skurup.

Överklagan

Beslut om antagning går inte att överklaga.
Beslut om mottagning går att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklaga beslut

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2020-10-14