Trygg och säker

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Trygghetsmätning 2022 i Skurups kommun: de bästa siffrorna sedan 2013

 

Tryggheten i Skurup är den högsta sedan 2013 enligt polisens årliga trygghetsmätning. Oron att utsättas för brott samt den faktiska utsattheten för brott är enligt de som besvarat enkäten väldigt låg. Enkätresultaten vittnar om en hög känsla av trygghet i kommunen.

Det totala problemindexet har sjunkit från 2.27 till 1.95 och en förbättring ses i flera av de övergripande problemkategorierna. 

- Jämfört med förra årets mätning ser vi förbättringar inom samtliga problemkategorier utom två, säger Sebastian Meglic, säkerhetssamordnare i Skurups kommun. Detta tyder på att vår arbetsmetodik ger effekt och att vi behöver fortsätta arbeta så.

Förebyggande arbete i två delar

I Skurups kommun arbetar vi strukturerat och metodiskt med det förebyggande arbetet i två delar:

SSPF (samverkansforum för skola, socialtjänst, polis och fritid)

Denna grupp har som sitt arbetssätt att fokusera på insatser för individer.

Ulrika Fridh, biträdande chef för skol- och utbildningsförvaltningen om arbetet i SSPF:

- Vi arbetar med olika förvaltningsövergripande grupper och är just nu igång med:

  • TSI (Tidiga samordnade insatser i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen),
  • ANDTS (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel),
  • Meningsfull fritid

Samt att försöka nå och förebygga att de ungdomar som umgås med de ungdomar som socialtjänsten arbetar och stödjer redan kommer på glid.

Trygg och Säker Skurup

- Via Trygg och säker går mycket av det förebyggande arbetet ut på så kallad  situationell prevention vilket i korthet kan förklaras med att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås, berättar Sebastian Meglic.  

Arbetsmetodiken utgår från EST (Effektiv samordning för trygghet), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Varje vecka träffas polisen, trygghetsvärdarna, fältsekreterare, vaktbolag och säkerhetsenheten för att stämma av den senaste veckans händelser. Utifrån denna avstämning skapas en veckovis lägesbild som dokumenteras och delas med berörda inom kommunen. Lägesbilden styr sedan exempelvis vilket fokus och vilka platser som trygghetsvärdar och polis behöver lägga extra fokus på.

Med hjälp av detta arbetssätt har även trender kunnat upptäckas tidigt, exempelvis användning av lustgas bland ungdomar. Vi kunde då skyndsamt få ut information om riskerna med detta och på så vis minska användningen. Även förbudet mot traktortrafik längs Vaktgatan är en åtgärd som kommit från arbetssättet. Syftet med åtgärden är att minska de störningar som har upplevts med anledning av buskörning av A-traktorer längs gatan.

Oro över olika saker på olika ställen i kommunen

Sett till de enskilda områdena för undersökningen kan vi konstatera att det i Abbekås och Skivarp uppfattas väldigt få problem.

I Rydsgård och Skurups tätort ser vi däremot några områden vi behöver fortsätta att arbeta med.

I Rydsgård upplevs nedskräpning och skadegörelse, missbruksproblem och utomhusstörningar som problemområden. Det har förekommit en del skadegörelse på bland annat pågatågstationen i Rydsgård med krossade rutor i väntkurer på perrongen som resultat.

- Jämfört med förra årets mätning ser vi förbättringar inom samtliga problemkategorier med undantag för buskörning och att polisen inte upplevs bry sig om den lokala problembilden.

I Skurups tätort upplevs problem med skadegörelse, missbruksproblematik och utomhusstörningar där de trafikrelaterade störningarna upplevs som värre i år jämfört med i fjol.

- Även här ses förbättringar inom respektive problemkategori jämfört med fjolårets mätning, säger Sebastian Meglic. När det gäller de trafikrelaterade problemen har kommunen bland annat genomfört riktade mätningar på utvalda sträckor där polisen sedan har kunnat genomföra hastighetskontroller. Dessa har oftast resulterat i böter och omhändertagna körkort. Trygghetsvärdarna hänvisar A-traktorförare till områden utanför villaområden för att minska de störningar som boende upplever från A-traktorerna. Till detta har även framkomligheten för A-traktorer begränsats under vissa tider på bland annat Vaktgatan där boende meddelade om mycket buskörning.


Länk till polisens webbplats, där man berättar om hela lokalpolisområde Ystad och länkar till rapporten: https://polisen.se/aktuellt/pressmeddelanden/2022/november/trygghetsmatning-2022-resultat-lokalpolisomrade-ystad/

 

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-02-21