Hastighetsplaner för tätorterna

Här hittar du information om trafikregler och säkerhet, även de lokala trafikföreskrifterna. Skurups kommun har tagit fram hastighetsplaner anpassade till de nya hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim som eftersträvas på gator inom tätbebyggt område.

"Rätt fart i staden"

Hastighetsplanerna har tagits fram med hjälp av en metod som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket.

Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för förslaget till nya hastighetsgränser i tätorterna:

 • Gågata inom norra delen av Stora Torggatan i Skurup
 • Gångfartsområde på vissa lokalgator i centrala delarna
 • 30 km/tim vid skolor och förskolor
 • 40 km/tim i bostadsområden, på huvudgator samt på gator i industri- och verksamhetsområden
 • 60 km/tim på infartsvägar
Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!
Teckning av krock bil-människa. 30 km/tim är högsta hastighet en människa klarar av att bli påkörd i.

Tänk på att...

Hastigheten h ar avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka. Du vinner bara 50 sekunder på att köra en mil i 90 km/h istället för 80 men risken att dö vid en olycka ökar med 70%.

En krock i 90 km/tim motsvarar till exempel ett fall från tionde våningen.

Om alla körde efter skyltad hastighet skulle omkring 125 människoliv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 bilar.

Nya hastighetsgränser gäller från november 2009

Närmare 1 500 mil får sänkt hastighet, varav ca 1 200 mil sänks från 90 till 80 km/tim. Totalt höjs hastighetsgränsen på ca 160 mil.

Så här har hastighetsgränserna satts:

Under 2008 ändrades hastigheterna på ca 400 mil europavägar och vissa riksvägar. Trafikverket har också gått igenom drygt 2 300 mil av det statliga vägnätet runt om i landet och de nya hastighetsgränserna skyltades om under perioden 10 november – 18 december 2009.

 • Hastigheten sänks på ca 1 500 mil varav 1 200 mil från 90 km/tim till 80 km/tim till följd av lägre trafiksäkerhetsstandard.
 • Hastigheten sänks på ca 200 mil två-fältsvägar i Norrland från 110 km/tim till
  100 km/tim eller till 90 km/tim om trafiksäkerhetsstandarden är lägre.
 • Totalt höjs hastighetsgränserna på ca 160 mil väg. På de mötesfria vägar som i dag har 90 km/tim höjs den till 100 km/tim. På cirka 110 mil väg, som har god trafiksäkerhetsstandard och är viktiga för näringslivets transporter har hastighetsgränserna kunnat höjas från 70 km/tim till 80 km/tim.
 • Sammantaget har hastighetsöversynen medfört en ökad samhällsekonomisknytta med ca 90 miljoner kronor.

Långsiktigt mål med nya hastighetsgränserna

Trafikverket vill ha en tydligare koppling mellan vägtyp och hastighetsgräns. Normal hastighetsgräns för de vanligaste hastighetstyperna blir då:

Nya hastighetsgränserna på vägar i Sverige

 

Lokala Trafikföreskrifter (LTF)

Kommunutveckling - Samhällsbyggnad har hand om trafikfrågorna i Skurups kommun. Till grund för det arbetet ligger de lokala trafikföreskrifterna och andra trafikregleringar.

Det är antingen kommunen eller länsstyrelsen som utfärdar lokala trafikföreskrifter. För Skurups kommuns tätorter Skurup, Rydsgård, Skivarp, Abbekås och Slimminge beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter.

Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning, stopp- och väjningsplikt m.m. för vägar med vägnummer där Trafikverket är väghållare.

Trafikplan

I trafikplaneringsarbetet är trafiksäkerhetsfrågorna viktiga.

För att förbättra trafiksäkerheten i kommunen har ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram tagits fram. Dessutom har gatunätet i tätorterna klassificerats.

För Skurups tätort håller en trafikplan på att utarbetas.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-09-29