Trafikregler och trafiksäkerhet

Här hittar du information om trafikregler och säkerhet. Skurups kommun har tagit fram hastighetsplaner anpassade till hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim som eftersträvas på gator inom tättbebyggt område.

 

Trafiksäkerhetshöjande refuger placeras ut

För att höja trafiksäkerheten på ett antal gator där höga hastigheter har mätts upp, placerar Skurups kommun nu ut ett antal refuger. Syftet med refugerna är:

  • Bidra till reducerad hastighet och förbättrad hastighetsefterlevnad.
  • Skapar en säkrare passage för gående och cyklister som därmed är skyddade av refugen när de är ute i gatan.

Maskiner och personal arbetar med att sätta ut en refug.

Personal från Kommunteknik arbetar med att sätta ut refuger.

Färdig refug i gatan.

Färdigt resultat. 

 

Hastighetsplaner

Hastighetsplanerna har tagits fram med hjälp av en metod som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket. Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för hastighetsgränserna i tätorterna:

  • Gågata inom norra delen av Stora Torggatan i Skurup
  • Gångfartsområde på vissa lokalgator i centrala delarna
  • 30 km/tim vid skolor och förskolor
  • 40 km/tim i bostadsområden, på huvudgator samt på gator i industri- och verksamhetsområden
Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2023-04-06