Torg och allmänna platser

Stortorget och Erikstorget finns i Skurup. Torghandel bedrivs på Stortorget. Det finns även ett torg i Rydsgård och ett i Skivarp.

 

Användande av offentlig plats

Serviceförvaltningen är ansvariga för alla offentliga platser i Skurups kommun och är du intresserad av att använda offentlig plats för ett evenemang, byggbelamring, uteserveringar, försäljning osv. behöver du oftast söka polistillstånd.  

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för ett brett stadsliv. Offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, reklamskyltar och byggupplag är exempel på användande.

Serviceförvaltningen är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att förvaltningen kan upplåta den allmänna marken till exempelvis konserter, personalfester, försäljning med mera.

Ordningslagen bestämmer

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats. Det innebär att all användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

I den lokala ordningsstadgan för Skurups kommun finns vissa ordningsregler för användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser. I samband med att man får tillstånd att använda en offentlig plats ställs villkor på hur marken får användas. Läsa noggrant igenom villkoren för att undvika missförstånd.

För att göra trafikmiljön säkrare finns i Skivarp:

  • Vid infarterna gupp för att få trafikanterna att sänka hastigheten
    Korsningen vid Kyrkvägen smalnas av
  • Torget byggs med ny belysning, ombyggda busshållplatser, förbättrade gångbanor, mer plattbeläggning och mindre asfalt samt nya träd
  • Upphöjda övergångsställen vid Ramsbovägen och Jasminvägen
  • Ett cykelfält, 0,75 m, genom hela Skivarp

Målet är att:

  • Skapa en väg som är anpassad till byns skala och som förstärker känslan av Skivarp som tätort
  • Skapa ett mer attraktivt centrum kring torget i byn
  • Genom ökad trafiksäkerhet öka andelen gående och cyklande genom byn

 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-09-29