Sotning

En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Eldstäder är alltså en vanlig orsak till bränder. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort vilket minskar riskerna för att bränder ska uppkomma samt minskar skadan vid en eventuell brand. Sotning är dessutom bra för ekonomin och miljön.

 

 

Minskat utsläpp med ren panna

En ren panna är effektivare, drar mindre bränsle och är mer ekonomisk än en sotig panna. Dessutom minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen om man sotar regelbundet.

 

Kommuninvånare kan välja utförare av sotning och brandskyddskontroll

Skurups kommun har upphandlat två företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna sotning och brandskyddskontroll. Det är upp till var och en vilket företag som man vill ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll men gör man inget val kommer man per automatik bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen som har genomförts dvs. SIMAB Sotarna i Skåne.

En gång per år har man möjlighet att göra ett omval av vilket sotningsföretag man vill ha. Senast den 30 november ska ansökan om omval skickats in till Trelleborgs kommun för att börja gälla nästkommande år. E-tjänst för detta finner ni till höger i marginalen. Taxan är samma oavsett vilket företag du väljer. Du hittar information om de olika utförarna på deras webbsidor, se marignialen till höger.

 

Taxa och tider

Kostnaden, som är densamma oavsett vilken entreprenör som väljs, följer den taxa som kommunfullmäktige har antagit. Det finns också möjlighet att som tillval välja att tjänsterna utförs kvällstid, vilket då innebär en vardag mellan kl 17.00 – kl 20.00.

Dessutom kan du välja att sotning utförs med roterande sotningsteknik istället för traditionell teknik. Fördelen med roterande teknik är att det ger en högre renhetsgrad efter sotning. Roterande teknik skall användas vid tjärbeläggning. Du kommer att aviseras en dagtid för utförandet. Om möjligt kommer traditionell sotningsteknik i första hand användas, annars roterande sotningsteknik. Kontakta de olika entreprenörerna för att få veta vad de erbjuder för sotningsteknik.

Möjlighet för fastighetsägare att sota själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen medger dock att den som är fastighetsägare, eller någon annan som ingår i fastighetsägarens hushåll, själv utför sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är att sotningen kan ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

 

Krav på fastighetsägare som vill sota själv

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du styrka att du har tillräcklig kunskap om sotning och brandskydd för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt styrka dina kunskaper, t.ex. en studiecirkel med relevant innehåll. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs om egensotning. Denna kurs är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)och SSR (Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund).

Om fastighetsägaren önskar anlita någon annan än en familjemedlem som ingår i hushållet, att utföra sotningen måste denne person ha minst samma kompetens som en kommunal sotare, alltså i princip vara utbildad skorstensfejare. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg.

 

Skyldigheter för den som sotar själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

  • Sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.

  • Dokumentera sotningar i särskild liggare som ska kunna uppvisas vid brandskyddskontroll.

  • Anmäla ändrade förhållande vad gäller eldningsanläggningen till kommunen, t.ex. val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, ska anmälas till kommunen.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan beaktar kommunen (räddningstjänsten):

  • Anordningens komplexitet.

  • Riskbilden.

  • Den enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften.

Kommunen begär även skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektets status. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den lagreglerade sotningen och har därmed god kännedom om befintliga anläggningar.

 

Myndighetsbeslut

Kommunen fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ett medgivande ges enbart till fastighetsägaren eller någon i dennes familj. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt i fastigheten. Ett medgivande gäller normalt tillsvidare men kan återkallas vid brandskyddskontroll eller tillsyn om sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte. Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering samt anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

 

Ansökan

Du som vill ansöka om att själv få sota den egna fastigheten ska göra det genom e-tjänsten i högerspalten.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2022-04-05