Möjlighet för fastighetsägare att sota själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen medger dock att den som är fastighetsägare, eller någon annan som ingår i fastighetsägarens hushåll, själv utför sotning inom den egna fastigheten. En förutsättning är att sotningen kan ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Krav på fastighetsägare som vill sota själv

För att få medgivande att sota din egen fastighet måste du styrka att du har tillräcklig kunskap om sotning och brandskydd för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt styrka dina kunskaper, t.ex. en studiecirkel med relevant innehåll. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs om egensotning. Denna kurs är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SSR (Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund).

Om fastighetsägaren önskar anlita någon annan än en familjemedlem som ingår i hushållet, att utföra sotningen måste denne person ha minst samma kompetens som en kommunal sotare, alltså i princip vara utbildad skorstensfejare. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunens försorg.

Skyldigheter för den som sotar själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

 • Sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.
 • Dokumentera sotningar i särskild liggare som ska kunna uppvisas vid brandskyddskontroll.
 • Anmäla ändrade förhållande vad gäller eldningsanläggningen till kommunen, t.ex. val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens. Även ändrade förhållanden i övrigt, t.ex. ägarbyte, ska anmälas till kommunen.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan beaktar kommunen (räddningstjänsten):

 • Anordningens komplexitet.
 • Riskbilden.
 • Den enskildes kunskap samt förutsättningarna för uppgiften.

Kommunen begär även skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektets status. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den lagreglerade sotningen och har därmed god kännedom om befintliga anläggningar.

Myndighetsbeslut

Kommunen fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ett medgivande ges enbart till fastighetsägaren eller någon i dennes familj. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt i fastigheten. Ett medgivande gäller normalt tillsvidare men kan återkallas vid brandskyddskontroll eller tillsyn om sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte. Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering samt anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Ansökan

Du som vill ansöka om att själv få sota den egna fastigheten ska fylla i en särskild blankett som skickas/lämnas till Räddningstjänsten. I blanketten anger du:

 • Uppgifter om ägare och fastighet.
 • Uppgifter om sotningsobjekt.
 • Ägarens/utförarens kompetens. Sökanden ska styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd. Detta kan till exempel ske genom intyg av genomgången kurs.
 • Teknisk utrustning och redskap som sökanden har eller avser att skaffa för att utföra sotningen.
 • Ägarens underskrift som intygar att uppgifterna är riktiga samt att ägaren/utföraren har fysisk förmåga att sota anläggningen.
Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2020-09-17

Länkar

Egensotning

Information från Räddningstjänsten

Egensotning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sotningsjournal

Sotningsjournal för fastighetsägare med dispens för egensotning

Skorstensfejare.se

Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?