Snöröjning

Kommunen ansvarar inom detaljplanelagda områden i Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätorter. Gatukontoret utför snöröjning och halkbekämpning på de gator med tillhörande kör- och gångbanor, gång- och cykelvägar samt allmänna platser där kommunen är ansvarig för vinterväghållningen.

Vem utför vinterväghållningen?

Vinterväghållningen utförs till största delen med egna resurser. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid under tiden november-mars. Gator, gång- och cykelvägar, p-platser m.m. indelas i gatuklasser beroende på trafikmängd, lokalisering och funktion, där alla större gator och vägar samt det övergripande cykelvägnätet är prioriterade. De större genomfartsvägarna i Rydsgård, Skivarp, Abbekås samt de allmänna vägarna på landsbygden sköts av Trafikverket. De mindre enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter.

Fastighetsägarnas ansvar

Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, är det fastighetsägarens ansvar att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder på gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten.

Det är alltså fastighetsägarens ansvar att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka omgående sanda gångbaneutrymmet eller att vidta de åtgärder som behövs för att motverka halka. Det är också fastighetsägarens skyldighet att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Undantag: Skyldighet gäller inte fastighetsägare inom område där staten tidigare varit väghållare och där kommunen övertagit ansvaret.

Detta gäller gångbanorna utmed följande gator inom Skurups tätort: Kyrkogatan, Svaneholmsvägen, Södergatan, Föreningsgatan, Jakobsgatan, Östergatan, Järnvägsgatan (delen Kyrkogatan-Södergatan), Fabriksgatan (delen Kyrkogatan-Södergatan) samt Jörgensgatan.

Vinterväghållningens prioklasser

Vinterväghållning, så som snöröjning, sker i olika prioklasser. I Skurupskartan som hittas under rubriken Länkar, går det att se kommunens vinterväghållning. 

I kommunen finns det tre st prioklasser, dessa är:

Prio 1: Gång- och cykelvägar, resecentra samt p-platser och torg i centrala delarna i tätorterna. Gångbanor utmed genomfartslederna i Skurup.

Prio 2: Gator i centrala delarna av Skurup med infartsgator och huvudgator samt huvudvägnätet i de övriga tätorterna. Gator till räddningstjänst, vårdinrättningar, skolor och industriområden.

Prio 3: Övriga gator och parkeringar.

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2021-12-07