Välkomna till Slimminge Föräldraförening, SFF

Slimminge Föräldraförening är en förening som bildades på 1970-talet i ett läge då skolan hotades av nedläggning. Nedläggningen stoppades med hjälp av engagerade föräldrar och den förening de bildade är fortfarande aktiv. Idag arbetar föräldraföreningen med att stötta skolan med resurser och aktiviteter.

Föräldraförening arbetar för att Slimmingeby skola ska vara den skola barnen och bygden behöver. Det betyder att föreningen bevakar vad som händer på skolan och att föräldrarna får veta vad som är på gång genom god kontakt med skolans ledning. Skolans rektor närvarar som regel vid föreningens styrelsemöten.

Något om vad föräldraföreningen gör…

Varje år bidrar föreningen ekonomiskt till olika aktiviteter för skolbarnen, och vid behov även till lekmaterial eller annan trivselökande åtgärd på skolan – detta sker i samråd med skolans rektor. Rent konkret har det de senaste åren handlat om ekonomiskt bidrag: årligen till utflykter för alla klasser, årligen till 6:ornas skolresa och vid behov till annat som t.ex. pulkor, rullgardiner (för bättre disco-mörker i gympasalen) och ett tak på skolgårdens paviljong. Föreningen hjälper till i samband med skolans Nobelfirande. Under höstlovet anordnas en spökparad och inför sommaren en grillkväll, bägge evenemang hålls kvällstid på skolgården. Alla familjer är välkomna!
 
Föreningens inkomster kommer till största del från medlemsavgifter och lottförsäljning vid Johanna Muséets julmarknad - som genomförs tack vare medlemmar som hjälper till och skänkta priser från lokala företagare. Hör av er om ni vill delta vid lottförsäljningen eller har priser att skänka!
 

Var medlem och stötta vår verksamhet!

Gå med i Slimminge Föräldraförening eller förnya ert medlemskap i samband med nytt läsår, helst innan sista september (medlemsåret följer skolans läsår med brytpunkt månadsskiftet juni/juli). I enighet med stadgarna kan familjer med barn i Slimmingeby skola bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. Fullvärdig medlem innebär rösträtt vid årsmöte samt möjlighet att väljas in i styrelsen. Den som är intresserad av att ingå i styrelsen kan anmäla sitt intresse eller ställa frågor till valberedningen som nås via föreningens e-mail slimmingeforaldraforening@gmail.com. Stödmedlem kan far- och morföräldrar, bybor eller vem som helst bli som värnar om Slimmingeby skolas barn och framtid. Tio fler betalande medlemmar kan t.ex. innebära en till bussutflykt för skolans elever. Man kan givetvis även skänka ett bidrag till föreningens verksamhet genom att sätta in valfritt belopp på föreningens bankgirokonto och ange ”gåva” i meddelandefältet.
 
Gör så här för medlemskap läsåret 2015/2016:
Betala in 110 kr (för hela familjen) på bg 790-3321
I meddelandefältet anges mailadress samt namn och klass på minst ett av familjens barn (endast mailadress för stödmedlem). Skicka sedan ett mail från betalningens angivna mailadress till slimmingeforaldraforening@gmail.com där ni anger betalningsdatum (för spårbarhet) samt de namn och kontaktuppgifter som ska föras in i medlemsregistret.
 

Årliga engagemang i korthet:

  • Styrelsemöten där rektor eller annan representant från skolan medverkar.
  • Föreningsmöten med olika teman. Senaste åren har föreningen anordnat grillkväll under försomrar samt spökparad i anslutning till Halloween.
  • Lotteri på Johannamuséets julmarknad.
  • Föreningen samarbetar med och stödjer skolan i Nobelfirandet.
  • Föreningen sponsrar avgångsklassen med ett ekonomiskt bidrag till deras skolresa.
  • Föreningen sponsrar till utflykter för samtliga klasser på skolan.
  • Gåva till skolans personalrum i samband med terminsavslutningar.
  • Föreningen mottar tacksamt förslag om teman på föreningsmöten eller förslag på annat stöd till Slimmingeby skola och dess elever.