Skolplikt

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätten till utbildning. Skurups kommun har därutöver fastställt lokala riktlinjer. 

 

Skollagen och skolplikt

Enligt 7 kap 20§ skollagen har alla grundskoleelever som bor i Sverige skolplikt och det är varje vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt. Om en vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om en elev utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i terminsbetyget när betyg ska utfärdas. Om vårdnadshavaren inte ser till att barnet kommer till skolan kan Skol- och utbildningsutskottet besluta att förelägga vårdnadshavare att tillse att eleven kommer till skolan. Detta föreläggande kan förenas med vite.

Fristående skolor

Fristående skolor anmäler enligt blankett Anmälan till Skol- och utbildningsutskottet om elev som inte fullgör skolplikten enligt skollagen 7 kap 2§.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-06